Visitatio canonica a nagyváradi egyházmegyében

 

Az Egyházi Törvénykönyv előírásainak megfelelően a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye főpásztora a kánoni látogatás (visitatio canonica) megszervezését és lebonyolítását jelentette be. Az említett előírás értelmében „a püspök köteles az egyházmegyét évente részben vagy egészében meglátogatni úgy, hogy legalább ötévenként az egész egyházmegyét személyesen, vagy ha törvényesen akadályozva van, a koadjutor, a segédpüspök, az általános vagy püspöki helynök vagy más pap útján végiglátogassa.”(ET 396.k. 1.§.)

Ez a hivatalos látogatás alkalmat ad arra, hogy a megyéspüspök közelebbről megismerje az egyházközségek életét, egy tiszta képet kapjon a plébániák lelkipásztori, közigazgatási és szociális  tevékenységéről. Jó alkalom ez arra is, hogy a megyéspüspök a plébánián szolgálatot teljesítő papokkal és laikusokkal átbeszélje az egyházközség kihívásait, illetve jövőbeni terveit.

A kánoni látogatás ebben az évben a nagyváradi plébániákat, illetve az év végén a Váradkörnyéki Esperesi Kerület egyes plébániáit érinti. A nagyböjt folyamán a főpásztor a nagyvárad-olaszi, a nagyvárad-újvárosi, a nagyvárad-szőllősi és a nagyvárad-velencei plébániákat fogja végiglátogatni.

A két munkanapot és egy vasárnapot felölelő látogatás alkalmával a főpásztor betekintést nyer a plébánián zajló lelkipásztori tevékenységbe, különös figyelmet fordítva a hitoktatásra és a szentségek kiszolgáltatására; megvizsgálja továbbá a plébánia ingó- és ingatlan javainak kezelését, illetve az egyházközség jövőre vonatkozó terveit, elképzeléseit.

A főpásztor külön találkozik az egyházközségben szolgálatot teljesítő laikusokkal: a plébánia alkalmazottaival, az egyháztanács- , illetve az egyházközségi csoportok és egyesületek tagjaival. A kánoni látogatás második napján az egyházközség pár betegét is felkeresi a főpásztor.

A visitatio canonica vasárnap egy ünnepélyes szentmisével ér véget, amikor a főpásztor összefoglalja a találkozások, beszélgetések alkalmával szerzett tapasztalatait. 

Azontúl, hogy alkalmat ad a plébánia ügyeinek áttekintésére, a kánoni látogatás lehetőség nyújt erősíteni a főpásztor és papjai közösségét (communio), hiszen a papok a püspök legközelebbi munkatársai, akik a nép tanítására, megszentelésére és vezetésére vannak rendelve, a püspök megbízásából végzik lelkipásztori feladataikat.

A hívek imáikal kísérjék ezeket a kánoni látogatásokat, hogy azok valamennyiük lelki megerősödését szolgálják.