Nagyvárad területi beosztása plébániák szerint

 

Miután az elmúlt időben több alkalommal is szóba került püspöki székvárosunkban a plébániai határok pontosításának ügye, a lelkipásztori munka hatékonyabb megszervezése céljából és szem előtt tartva a jelenlegi igényeket, a szükséges igazítások elvégzése után, meghatároztuk Nagyvárad plébániáinak határait, amelyeket azonnali hatállyal most meghirdetünk és elrendelünk.

 

Nagyváradon kilenc területi jellegű és két személyi jellegű plébánia van (v.ö. ET 518. k.). A területi jellegű plébániák a következők: Nagyvárad-Székesegyház, Nagyvárad-Újváros, Nagyvárad-Olaszi, Nagyvárad-Velence, Nagyvárad-Szőllős, Nagyvárad-Őssi, Nagyvárad-Katalin telep, Nagyvárad-Szent József telep és Biharpüspöki. Személyi jellegű plébániáknak számítanak Nagyvárad-Kapucinus templom a román és német anyanyelvű hívek számára és Nagyvárad-Vártemplom  a szlovák anyanyelvű hívek számára, nem kizárva a más nemzetiségű hívek lelkipásztori ellátását sem. A jelenlegi plébániahatárok nagyrészben követik a történelmi határokat. Az eddigiekhez képest nem történt lényeges módosítás, csak pontosításokat végeztünk ott, ahol az elmúlt időkben a város fejlődése folytán új helyzetek álltak elő. A plébániai határok a következők:

 

I.  NAGYVÁRAD – SZÉKESEGYHÁZ

A plébánia határos a Nagyvárad-Szent József telepi, a Nagyvárad-Olaszi, a Nagyvárad-Katalin telepi és a Biharpüspöki plébániákkal a következő határokkal:

 

Nyugati irányban a Bors község felé vezető műút és tágabb környezete képezi a plébánia keskeny nyugati területi nyúlványát, azaz gyakorlatilag a műút mindkét oldalán sorakozó, elsősorban ipari és kereskedelmi létesítmények tartoznak ide. E nyugati területi nyúlvány a Borsi út és a várost nyugatról övező körgyűrű kereszteződésénél (Podului út) éri el a sűrűn lakott nyugati lakótelepet (Rogériusz). A terület déli határát innen a Dacia sugárút jelenti. Keleti irányban haladva a Decebal és Dacia sugárutak kereszteződésén túl ismét a Dacia sugárút a déli határ, majd meghosszabbításában a Petőfi park déli szegélye. A Petőfi park és a Republicii út találkozásától a határ déli irányba fordul a régi megyei közkórházig, a Pasteur utca kereszteződéséig. Innen északkeleti irányba a Pasteur (Kórház) utcát követve, egészen a vasúti aluljárón túli baloldali épülettömbbig. A határvonal itt északra fordul oly módon, hogy az Ecaterina Teodoroiu utca keleti mellékutcái mind a székesegyház területéhez tartoznak, a Pasteur (Kórház) utca északi mellékutcái mind az olaszi plébánia területéhez. A határvonal a Pasteur utcából tehát északra fordul, a J. Pannonius, L. Bleriot, V. Cârlovautcák keleti végeinél elhaladva, majd keletre fordulván a Culegătorilorutcán a város határáig. Északon a határvonal a Piersicilor és Caişilor utcán tér vissza a város irányába. Az említett utcák délkeleti oldala a székesegyházi plébánia joghatósága alatti, az északnyugati a Szent József telepi plébániáé. A határvonal az északi Caişilor utcán át éri el a D. Anghel utcát, majd a vasúti hídon áthaladva a Nes utcát követve eléri a Ştefan cel Mare sugárutat. A Lacul Roşu utca jelenti a nyugati határvonalat, majd a Moldovei utcán nyugati irányba forduló határvonal kiér a Transilvaniei utcára. Itt délre fordul a Magnoliei tér keleti peremén, majd az Aleea Rogerius utcán nyugatra. A határvonal itt eléri a körgyűrűt (Podului út), ahol északra fordul a gyártelepre bevezető körforgalomig. A határvonal itt a Borsi műúttal párhuzamosan a gyártelepen át a város végéig halad.

 

II. NAGYVÁRAD ÚJVÁROS

A plébánia határos a Nagyvárad-Olaszi, a Nagyvárad-Velence, a Nagyvárad-Szőllős és a Nagyvárad-Őssi plébániákkal a következő határokkal:

 

A plébánia területét északon a Sebes Körös medre határolja, a Decebal és a Magheru úti hidak között. A keleti határvonal a Magheru úti hídtól déli irányban az Independenţei téren át a Cantemir úton vezet délre egészen a Pece patak hídjáig. Itt a Făgăraşului utcán nyugatra fordul a Pece patak mentén, majd a Ţepes Voda utca magasságában a Rulikowszky temetőtől keletre, az Atelierelor utcán át a várost délről övező körgyűrűre ér ki. Az irányt tartva a körgyűrűn túli, részben beépített területre érkezünk. Nyugatról a területet az Aradi út határolja, északkeleti meghosszabbításában a Primăriei út. A baptista nagytemplom mellett a határvonal északra fordul és a Decebal úton halad egészen a Sebes Körös hídjáig.

 

III. NAGYVÁRAD-OLASZI

A plébánia határos a Nagyvárad-Székesegyház, a Nagyvárad-Velence, a Nagyvárad-Újváros és a Nagyvárad-Katalin telepi plébániákkal a következő határokkal:

 

A terület déli határa a Sebes Körös medre, a város keleti végétől a Decebal (Széles) úti hídig. A határvonal innen északra fordul a Decebal úton a nagy körforgalomig, ahol délkeletre fordul a Dacia úton, majd a Petőfi park déli szegélyén. A Republicii útra kiérve a régi megyei kórháznál a Pasteur (Kórház) utcán északra fordul és a vasúti aluljárón túli baloldali épülettömb után északra fordul oly módon, hogy a  Pasteur (Kórház) utca északi mellékutcái mind az olaszi plébánia területéhez tartoznak. A határvonal a Culegătorilor utca északkeleti meghosszabításának vonalában képzelhető el. A plébánia dombvidéki területe tehát a Pasteur, Doja, Adevărului, Piatra Craiului utcákat és összes mellékutcáit jelenti.

 

IV. NAGYVÁRAD-VELENCE

A plébánia határos Nagyvárad-Olaszi, Nagyvárad-Szőllős és Nagyvárad-Újváros plébániákkal a következő határokkal:

 

A terület északi határa a Sebes Körös medre, a város keleti végétől a Magheru úti hídig. A nyugatihatárvonal a Magheru úti hídtól déli irányban az Independenţei téren át a Cantemir úton vezet délre egészen a Pece patak hídjáig. Itt keletre fordulva a Pece patak képezi a terület déli, majd nyugati határvonalát, a város végéig. A plébániához nagy vonalakban a történeti Váradvelence és Váralja, továbbá a Tokaji telep tartoznak.

 

V. NAGYVÁRAD-SZŐLLŐS

A plébánia határos  a Nagyvárad-Velence és a Nagyvárad-Újváros plébániákkal a következő határokkal:

 

A plébánia területét keletről és északról a Pece patak határolja. A  Szálka dombi villamosdepó nyugati végén a határvonal az Atelierelor utcán halad és annak egyenes meghosszabításában a várost délről övező körgyűrűn át a város végéig. A plébániához a történeti Szőllős község területe, a Nufărul lakónegyed, a két fürdőhelység (Püspök- és Félix fürdő) felé kivezető utak mentén lévő új lakóparkok és a Szálka domb térsége tartoznak.

 

VI. NAGYVÁRAD-ŐSSI

A plébánia határos a Nagyvárad-Katalin telepi és a Nagyvárad-Újváros plébániákkal a következő határokkal:

 

A plébánia területét keletről az Aradi út, északi meghosszabbításában a Primăriei út, majd a baptista nagytemplom után a Decebal sugárút határolja. A Decebal (Széles) utcai hídtól a határvonalat nyugati irányban a Sebes Körös nyomvonala jelenti, egészen a várost nyugatról övező körgyűrűig (Densuşeanu út), illetve annak hídjáig. Innen a határvonal déli irányban az aradi vasútvonal mentén délre halad, de a plébánia területéhez tartoznak a vasúti síneken túl lévő beépített területek is (Nagyvárad-nyugati vasútállomás, Dosul Gării utca és környezete). A határvonal déli irányban a Szentandrás felé vezető útig halad. A plébánia területéhez tartoznak a Pece patak és a szentandrási út közötti, továbbá a szentandrási úttól délre lévő beépített részek is.

 

VII. NAGYVÁRAD-SZENT KATALIN TELEP

A plébánia határos a Nagyvárad-Székesegyház, a Nagyvárad-Olaszi, és a Nagyvárad-Őssi plébániákkal a következő határokkal:

 

A plébánia déli határa a Sebes Körös medre a Decebal (Széles) úti híd és a várost nyugatról övező körgyűrű hídja (Densuşeanu út) között. A határvonal a körgyűrű hídjától északra haladva a Dacia sugárutat elérve keletre fordul. A plébánia északi határát itt a Dacia sugárút jelenti. A Dacia és a Decebal utak keresztezésében lévő körforgalomnál a határ délre fordul és a Decebal úton ismét eléri a Sebes Köröst.

 

VIII. NAGYVÁRAD-SZENT JÓZSEF TELEP

A plébánia határos  a Nagyvárad-Székesegyház és a Biharpüspöki plébániákkal a következő határokkal:

 

A területet nyugati irányban a biharpüspöki temetőtől déli irányban húzott képzeletbeli vonal határolja, mely a Biharpüspöki felé vezető úton lévő kettős vasúti aluljáró utáni benzinkutaknál éri el az utat. Innen a határvonal a város irányában követi az utat, majd délnyugati irányban az aradi vasútvonalat követve halad a körgyűrűn (Podului út) a gyártelepi körforgalomig, mely után keletre fordulva az Aleea Rogerius utcán kijut a Magnoliei tér déli peremére. Itt északra fordulva a Transilvaniei úton, majd a Moldovei utcán keletre haladva eléri a Lacul Roşu utcát. Északra fordulva a Lacul Roşu utca jelenti a terület keleti határát, majd átlépve a Ştefan cel Mare utat a Nes utcát követve és keresztezve a vasutat, annak hídján átkelve rátér a D. Anghel utcára, majd a Caişilor és Piersicilor utcákon halad északra a város határáig. A Caişilor és Piersicilor utcák nyugati oldala tartozik a plébánia területéhez.

 

IX. BIHARPÜSPÖKI

A plébánia határos a Nagyvárad-Szent József telepi és a Nagyvárad-Székesegyház plébániákkal a következő határokkal:

Délről a területet a nyugati gyártelepen keresztül haladó ipari vasútvonal határolja, melynek  keleti meghosszabbítása az aradi vasútvonalhoz csatlakozik. Itt a határ északra fordulva az aradi vasútvonal mentén eléri a Biharpüspöki felé vezető utat, melyen nyugatra tart a vasúti aluljárók utáni benzinkutakig, ahonnan egy képzeletbeli vonallal a biharpüspöki temető keleti oldalára jut ki. A plébánia területe tehát az egykori Biharpüspöki község egészét jelenti.

 

X. NAGYVÁRAD-VÁRTEMPLOM (személyi plébánia)

A Nagyvárad teljes területén lakó szlovákajkú híveket látja el, nem kizárva a más nemzetiségű hívek lelkipásztori ellátását sem. Egyházmegyei viszonylatban különleges jelentőségű templom, mely ősi székesegyházunk helyén és alapító szent királyunk sírjának közvetlen közelében különleges figyelmet igényel.

 

XI. NAGYVÁRAD-KAPUCINUS TEMPLOM (személyi plébánia)

A Nagyvárad teljes területén lakó románajkú és németajkú híveket látja el, nem kizárva a más nemzetiségű hívek lelkipásztori ellátását sem.

 

Általánosan érvényes megjegyzés a határleírások olvasásánál: amennyiben két plébánia határvonalaként egy utca vagy sugárút van rögzítve, értelemszerűen annak egyik oldala az egyik, másik oldala a másik plébánia területéhez tartozik!