Vita Consecrata - kiállítás a szerezetesekről

 

Nyolc évszázad szerzetesrendi történelmét és művészetét dolgozza fel a november 11-én, szerdán 17.00 órakor, Vita Consecrata. Nyolc évszázad szerzetesrendi történelem és művészet a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében címmel, a nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palota dísztermében nyíló, konferenciával egybekötött rendtörténeti kiállítás, melynek célja, hogy a nagyváradi egyházmegye területén tevékenykedő férfi és női rendek lelkiségét, sokrétű tevékenységét dolgozza fel a középkortól napjainkig. A konferencián dr. Botár Gábor székelyudvarhelyi plébános a mallersdorfi ferences nővérek erdélyi tevékenységét, Barta Szabolcs lazarista szerzetes pedig rendje és a vincés nővérek nagyváradi missziós munkáját mutatja be a barokk palota dísztermében.

Az első bencések 11. századi szentjobbi megtelepedése és Szent István jobbjának Biharba hozatala óta, a reformáció és a török hódoltság 1557-től 1692-ig tartó 135 évét kivéve folyamatos a szerzetesek jelenléte az egyházmegyében. A különös beccsel bíró Szent Jobb ereklyének maga Szent László király emeltet monostort a Berettyó vidékén. Általános tapasztalat, hogy Árpád-házi királyaink kereszténység iránti fogékonysága az Európában megjelenő szerzetesrendeket sok esetben már alapítóik életében Magyarországra vonzza, s ezek kisvártatva megjelennek a váradi egyházmegyében, amely a mai határainál jóval kiterjedtebb volt, Kalotaszegtől a mai Békés megyéig terjedt. Kolostorok tucatjai létesültek. Így kerültek szűkebb pátriánkba a bencések nyomán a premontreiek, a johanniták, a domonkosok, a ferencesek, a pálosok és az Ágoston-rendiek. 1557 és 1660 két jelentős dátum nem csak az egyházmegye és a szerzetesrendek, hanem a Körösök és Berettyó vidékének teljes lakossága életében. Fráter György püspök halálával megerősödnek a protestáns mozgalmak és száműzik a római katolikus vallást Biharból, majd Várad várának behódolása 30 évnyi török uralmat, s ezzel a települések pusztulását, a régió kiüresedését, a keresztény értékek megsemmisülését hozza. A törökök 1692. évi váradi kivonulásakor hálaimát mondó Benkovich Ágoston püspök a ragyogó középkori Várad helyén pusztaságot talál.

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye és Nagyvárad újjászerveződése új szerepkörrel ruházza fel a városba visszatérő, sok esetben máig ható tevékenységet folytató szerzetesrendeket. Ők látják el az oktatási-nevelési és szociális-egészségügyi teendőket, illetve korszakformáló tudományos felfedezések születnek. Az egyházmegye területén az újkorban 11 rend tevékenykedett, a legtöbben középkori jogfolytonosságukra alapozva. Hozzájuk csatlakoztak Debrecenben a piaristák, Váradon a kapucinusok és az irgalmasok, a nőnevelésben élen járó orsolyiták, a vincések és a mallersdorfi ferences nővérek, vagy a városunkba éppen a közeljövőben visszatérő lazaristák, akik a kommunizmus idején állami nyomásra, kényszerűségből függesztették fel tevékenységüket.

A Megszentelt Élet Évében rájuk emlékezünk, akik lelkiségükkel, hitükkel és a közösségért folytatott munkájukkal írták be magukat az egyházmegye, s főként Nagyvárad történetébe. A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye papjai, szerzetesei és hívei a görög katolikus egyházzal közösen ülték meg év elején a Megszentelt Élet Világnapját, majd az esztendő folyamán sorra látogatták a rendházakat, közös elmélkedésekkel, lelkigyakorlatokkal erősítették egymás hitét és hivatását, rendezvényeikkel az érdeklődőknek betekintést adtak a kolostorok zárt világába, a szerzetesek tevékenységébe.

Ferenc pápa 2014. Adventjének első vasárnapján a következő gondolatokkal indította útjára a Megszentelt élet évét. „Elbeszélni saját történelmünket nem más, mint dicséretet és köszönetet mondani Istennek minden adományáért. … Az egész emberiség vár ránk: olyan emberek, akik elveszítették minden reményüket, nehézségek közt élő családok, elhagyott gyerekek, kilátástalan jövővel élő fiatalok, betegek és magukra maradt öregek, teli zsebekkel, ám üres szívvel élő gazdagok, az élet értelmét kereső, az istenire szomjazó férfiak és nők… Ne zárkózzatok magatokba, ne engedjétek, hogy otthonotok apró-cseprő teendői teljesen lekösse figyelmeteket, ne maradjatok problémáitok rabjai. Ezek majd megoldódnak, ha kimentek, és segítetek másoknak megoldani problémáikat és hirdetitek az örömhírt. Akkor találtok életet, ha adjátok az életet, akkor találtok reményt, ha adjátok a reményt, akkor találtok szeretetet, ha adjátok a szeretetet.”

A Vita Consecrata szerzetesrend-történeti kiállítás jövő év tavaszáig látogatható, a tárlat zárásaképp a premontrei rendet bemutató előadásra kerül sor.