Szent László-vesperás

Vesperás Szent László király tiszteletére

 

Bevezetés

Pap: Istenem, jöjj segítségemre! Nép: Uram, segíts meg engem!

Pap: (Meghajolva) Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

Nép: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

 

HimnuszRegis regum civis, ave

1. Áve, égi király híve,
Királyoknak gyöngye, éke,
László, mennynek sorsosa.
Ég királyát ki követted,
Országunkat védelmezzed,
Légy hazádnak bajnoka.

2. Menedéke magyaroknak,
örök-társa angyaloknak,
égi kegynek eszköze:
Üdvözlégy, ó, kiváltságos,
híres-neves, igazságos,
jó ítélet hírnöke.

 

3. Vigadozzál, magyar nemzet,
harsonáljad, énekeljed
új Királynak új dalod.
Boldog Várad, szálljon híred,
növekedjék dicsőséged,
visszhangozzák századok.

4. Krisztus, földről himnusz szárnyal
hozzád, aki keresztfáddal
magadhoz vonsz népeket.
Szentek útja te vagy égbe,
hitvallóknak dicsősége,
néked áldás, tisztelet! Ámen.

 

Zsoltározás

1. Antifóna: Ki igazságos volt életében, és erős volt Isten kegyelmében, most az örök fényességben, a szenteknek seregében örvend boldog örömében.

 

Uram, a te hajlékodban ki lakhat? *

A te szent hegyeden ki pihenhet?

Aki feddhetetlenül él, és helyesen cselekszik, *

akinek őszinte szíve gondolata,

aki álnokságot nem terjeszt nyelvével, †

felebarátjának nem okoz ártalmat, *

és embertársára nem szór gyalázkodást,

aki a gonoszt semminek sem nézi, *

ám becsüli az istenfélő embert,

aki nem szeg esküt akkor sem, ha kárt vall, †

nem kölcsönzi pénzét uzsorakamatra, *

s nem fogad el vesztegetést ártatlan ellen.

Aki így cselekszik, *

soha meg nem inog.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak *

és a Szentléleknek,

miképpen kezdetben, *

most és mindörökké. Ámen.

1. Antifóna: Ki igazságos volt életében, és erős volt Isten kegyelmében, most az örök fényességben, a szenteknek seregében örvend boldog örömében.

 

2. Antifóna: László királyt népünk áldja, a királyok koronája ragyog fején, azzal ékes, ékkövekkel fényességes, övé a nagy méltóság, örök, égi boldogság.

Boldog ember, aki az Urat féli, *

akinek öröme telik az Úr félelmében.

Hatalmas lesz annak ivadéka a földön, *

mert áldást élvez az igazak nemzetsége.

Házát jólét és gazdagság tölti be, *

és igazsága örökre megmarad.

Az igaz úgy világít, mint fény a sötétben, *

jóságos ő, irgalmas és igazságos.

Boldog, aki szívesen ad kölcsön, †

aki a törvény szerint intézi dolgait, *

mert szilárdan áll mindörökké.

Örök emlékezete marad az igaznak, *

rossz hírtől nem kell félnie.

Szíve nyugodt, mert az Úrban bízik, †

szíve erős, nem ismer félelmet, *

míg ellenségei szégyenben maradnak.

Bőséges adományt oszt a szegényeknek; †

igazsága megmarad örökre, *

feje dicsőségesen felemelkedik.

Látja ezt a gonosz, és bosszankodik, †

fogát csikorgatja, és magát emészti. *

A bűnösök vágya szertefoszlik.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak *

és a Szentléleknek,

miképpen kezdetben, *

most és mindörökké. Ámen.

2. Antifóna: László királyt népünk áldja, a királyok koronája ragyog fején, azzal ékes, ékkövekkel fényességes, övé a nagy méltóság, örök, égi boldogság.

 

3. Antifóna: Az atyai áldást ő megnyerte, őt magához Isten felemelte, s életének szolgálata mindenkinek fénylő példa: ígért öröksége várta, és mennyei koronája.

Nagy és csodálatos minden műved, *

mindenható Urunk, Istenünk.

Hűségesek és igazak útjaid, *

nemzetek Királya!

Ki ne félne, tisztelne téged, Urunk, *

ki ne dicsérné nevedet?

Egyedül csak te vagy a Szent, †

eljön minden nemzet, és színed elé borul, *

mert nyilvánvalóvá lett, ahogyan ítéltél.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak *

és a Szentléleknek,

miképpen kezdetben, *

most és mindörökké. Ámen.

3. Antifóna: Az atyai áldást ő megnyerte, őt magához Isten felemelte, s életének szolgálata mindenkinek fénylő példa: ígért öröksége várta, és mennyei koronája.

 

Rövid olvasmány Ef 6, 14-17

Csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a lélek kardját, vagyis az Isten szavát.

 

Rövid válaszos ének

Pap: Úristen, * Hallgasd meg a nép kiáltását.

Nép: Úristen, * Hallgasd meg a nép kiáltását.

Pap: És nyisd meg nekik az élő víz forrását! 

Nép: Hallgasd meg a nép kiáltását.

Pap: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

Nép: Úristen, * Hallgasd meg a nép kiáltását.

 

Evangéliumi kantikum

Magnificat-antifóna: Dicsőséges Szent László, Krisztus seregének oszlopa, nemzetednek sziklaszilárd reménysége! Tekintsd téged kérő és oltalmadban bízó néped odaadó buzgóságát; te, aki már irgalmat nyertél, légy hozzánk irgalmas, járj közben értünk, és nyerd meg mindnyájunk üdvösségét!

Magasztalja lelkem az Urat, *

és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.

Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: *

Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek,

mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: *

ő, akit Szentnek hívunk.

Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, *

akik istenfélők.

Csodát művelt erős karjával: *

a kevélykedőket széjjelszórta,

hatalmasokat elűzött trónjukról, *

kicsinyeket pedig felmagasztalt;

az éhezőket minden jóval betölti, *

a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.

Gondjába vette gyermekét, Izraelt: *

megemlékezett irgalmáról,

melyet atyáinknak hajdan megígért, *

Ábrahámnak és utódainak mindörökké.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak *

és a Szentléleknek,

miképpen kezdetben, *

most és mindörökké. Ámen.

Magnificat-antifóna: Dicsőséges Szent László, Krisztus seregének oszlopa, nemzetednek sziklaszilárd reménysége! Tekintsd téged kérő és oltalmadban bízó néped odaadó buzgóságát; te, aki már irgalmat nyertél, légy hozzánk irgalmas, járj közben értünk, és nyerd meg mindnyájunk üdvösségét!

 

Fohászok

Adjunk hálát az Atyaistennek, aki szüntelenül gondoskodik népéről, és mondjuk:

Köszönjük neked Szent László királyt!

  1. Jóságos Atyánk, magasztalunk gondviselésedért, hogy szent királyt adtál nekünk, add, hogy népünk vezetői mindenkor az igazság és a béke útján vezessenek bennünket! Köszönjük neked Szent László királyt!
  2. Szent László által megerősítetted első szent királyunk apostoli művét, engedd, hogy a keresztény hit szerint éljen ma is nemzetünk! Köszönjük neked Szent László királyt!
  3. László király bátran védelmezte nemzetét és hitét, segíts, hogy tanúságot tegyünk életünkkel magyar és keresztény voltunkról! Köszönjük neked Szent László királyt!
  4. Kegyelmed erejével László király megbocsátott az ellene vétőknek, add, hogy mi is jóságosak és irgalmasak lehessünk mindenkihez! Köszönjük neked Szent László királyt!
  5. László király az Oltáriszentségből merített erőt életének utolsó órájában is, engedd, hogy a szent Útravalóval megerősítve boldogan jussunk el hozzád! Köszönjük neked Szent László királyt!

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.

 

Könyörgés

Istenünk, te sokféle csodával dicsőítetted meg Szent László királyt. Érdemeiért és közbenjárására add, hogy őrizkedni tudjunk minden rossztól, és vezess a boldog örök életre. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

 

Befejezés

Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel!

Mondjunk áldást az   Úrnak! Istennek legyen hála!