Szent László-mise

Könyörgés

Istenünk, te sokféle csodával dicsőítetted meg Szent László királyt. Érdemeiért és közbenjárására őrizz meg minket minden rossztól, és vezess a boldog örök életre. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

 

Olvasmány a Bölcsesség könyvéből (Bölcs 10, 10-14)

A hívőnek az Úr megmutatja az igaz utat: feltárja előtte Isten országát, és megtanítja a szentek tudományára. Megáldja munkáját, és gazdagon megjutalmazza fáradozását. Oltalmazza őt az ármánykodóktól, akik kifosztanák. Bőséget ad neki. Megvédi ellenségeitől, megoltalmazza üldözőitől. Kemény harcaiban neki juttatja a győzelmet, hogy belássa, mennyivel hatalmasabb a bölcsesség mindennél. A bölcsesség nem hagyja el az igazat akkor sem, ha elárulják, hanem megszabadítja a gonoszoktól. Elkíséri a börtönbe, vele marad a bilincsekben is. Végül uralomra segíti, és oltalmat nyújt neki zsarnok elnyomóival szemben. Kimutatja azok álnokságát, akik őt gyalázták, neki pedig örök hírnevet ad a mi Istenünk.

Ez az Isten igéje.

 

Válaszos zsoltár (Zsolt 111, 1-2.3-4.5-7a.7b-8.9)

Boldog az az ember, aki az Urat féli.

Boldog ember, aki féli az Urat,* aki az Úr törvényében örömét leli.

Hatalmas lesz ivadéka a földön,* áldott lesz az igazak nemzetsége.

Boldog az az ember, aki az Urat féli.

Dicsőség és gazdagság tölti be házát,* igazsága örökre megmarad.

Az igaz világít mint fény a sötétségben,* igazságos, jóságos és irgalmas.

Boldog az az ember, aki az Urat féli.

Boldog ember, aki irgalmas † és szívesen ad kölcsön,*

aki a törvény szerint intézi dolgait.

nem tántorodik meg soha,* az igaz emléke örökké megmarad.

Boldog az az ember, aki az Urat féli.

Rossz hírtől nem kell félnie,* szíve nyugodt, mert az Úrban bízik.

Szíve erős, nem ismer félelmet,* ellenségei szégyenben maradnak.

Boldog az az ember, aki az Urat féli.

Bőséges adományt oszt a szegényeknek, † igazsága megmarad örökre,* feje dicsőségesen felemelkedik.

Boldog az az ember, aki az Urat féli.

 

Szentlecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből (Ef 6, 10-13.18)

Testvéreim! Erősödjetek meg az Úrban az ő hatalmas ereje által! Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok a sátán támadásaival szemben! Nem emberi gyengeségeink ellen kell ugyanis küzdenünk, hanem a gonosz szellem túlvilági hatalmasságai és erői ellen, amelyek a sötétség hatalmába akarják hajtani a világot. Öltsétek tehát magatokra Isten teljes fegyverzetét, hogy a Gonosz támadása idején ellenállhassatok, és minden tekintetben helytálljatok! Szüntelenül esedezzetek bensőséges könyörgéssel és imával a Szentlélekben! Legyetek éberek és állhatatosak az összes testvérekért mondott imádságban.

Ez az Isten igéje.

 

Alleluja

Boldog férfiú, Szent László király, *

ki úgy ragyog, mint a nap az égen.

Ahalhatatlanság ajándékát magához ölelve *

már a mennyei paradicsomban örvendezik örökké.

 

Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 22, 34-40)

 Abban az időben: Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük. egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?” Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták”

Ezek az evangélium igéi.

 

Egyetemes könyörgések

Kérjük, testvéreim, a mindenható Istent, hogy Szent László király közbenjárására hallgassa meg kéréseinket!

1. Add, Urunk, hogy népünk főpásztorai és papjai Szent László király bölcsességével vezessék hívő népedet!

2. Áldd meg, Urunk, népünk áldozatos munkáját, amint segítetted Szent László királyt hősi küzdelmeiben!

3. Oltalmazd, Urunk, egyházközségeinket minden veszedelemtől Szent László királyunk égi pártfogása alatt!

4. Add meg, Urunk, hogy férfi híveink Szent László királyban lássák meg az erős hitű, Istenben bízó ember eszményképét!

5. Add, Urunk, hogy betegeink csodatévő Szentednek közbenjárására gyógyulást nyerjenek!

6. Add meg, Urunk nemzetünk ifjúságának, hogy Szent László útján járjon: testében legyen tiszta, lelkében legyen fényes, szívében pedig legyen bátor!

Urunk, Istenünk, aki Szent László királyban a hit bajnokát és a csodát érdemlő bizalom példáját adtad nekünk, engedd, hogy a hitben és a reményben mi is az ő nyomdokain járjunk. Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

 

Felajánló könyörgés

Mindenható Istenünk,

felajánljuk jóságodnak engesztelő adományainkat.

Kérünk, fogadd el azokat

Szent László király érdemeiért és közbenjárására,

és áraszd ránk áldásodat.

Krisztus, a mi Urunk által.

 

Prefáció

Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel.

Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz.

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos.

Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös,

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked,

mi Urunk, szentséges Atyánk,

mindenható, örök Isten:

Kit szentjeidnek serege áld és ünnepel,

mert megkoronázod bennük

a kegyelmedből szerzett érdemet.

Az ő szent életük példakép számunkra,

s mert egy családba tartozunk,

közbenjárnak értünk nálad:

hogy felbátorodva tanúságtételük által,

az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig,

és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük együtt

Krisztus, a mi Urunk által.

És ezért, miként az angyalok és főangyalok,

a szentek hatalmas seregével együtt

dicséreted himnuszát zengjük,

és vég nélkül énekeljük:

 

Áldozás utáni könyörgés

Urunk, Istenünk, magunkhoz vettük üdvösségünk szentségét.

Alázatosan kérjük jóságodat,

ne vond meg tőlünk jelen életünkben segítségedet,

és Szent László király közbenjárására add,

hogy elnyerjük az örök boldogságot.

Krisztus, a mi Urunk által.