Sajtó akkreditáció és mappa

 

MEGHÍVÓ ÉS SAJTÓAKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ

 

Tisztelt Szerkesztőségek, Sajtóirodák munkatársai!

 

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye 2017-ben alapítója, Szent László király szentté avatásának 825. évfordulóját ünnepli, mely esemény 1192 június 27-én történt abban a székesegyházban, melynek alapjait ma is láthatjuk a nagyváradi Várban. A szentté avatást III. Celesztin pápa megbízásából és személyes küldöttjének jelenlétében tartották meg Nagyváradon.

Ezt az évfordulós alkalmat megragadva, a 2017-es évet a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében Szent László Évvé nyilvánítottuk, hogy pasztorális és kulturális jellegű rendezvényeinkkel alapító királyunk alakjának és az általa képviselt értékeknek a fontosságára ismét rámutassunk. A jubileumi év csúcspontját képezi a 2017. május 14-én tartandó Egyházmegyei Zarándoklati Nap, amelyre ebben az évben nem csak az egyházmegyéből érkeznek zarándokok a nagyváradi székesegyházhoz, hanem minden olyan országokból, ahol Szent László tisztelete a hívek szívében elevenen él. A jubileum 9.00 órakor a zarándokok fogadásával kezdődik, 11.00 órakor szentmisét ünnepelünk a székesegyházban, majd 12.30 órakor indul a győri ereklye és a nagyváradi herma kíséretében a körmenet a Várhoz, az egyházmegye bölcsőjéhez.

Több ezer zarándok jelenlétére számítunk, de megtisztelnek jelenlétükkel Erdő Péter bíboros, romániai és magyarországi érsekek és püspökök, közéleti személyiségek és magas rangú vendégek, állami képviselők határon innen és túl.

 

Szeretettel meghívjuk a sajtó képviselőit az eseményre, és már most megköszönjük a ránk fordított figyelmet. A szervezés szempontjából fontos tudnunk, hogy ki fogadja el meghívásunkat, ezért tisztelettel kérjük a főszerkesztőket és sajtóirodák vezetőit, hogy az ŰRLAP kitöltésével és elküldésével akkreditáltassák képviselőjüket.

 

Megtisztelő jelenlétükre számítunk!

 

AKKREDITÁCIÓS ŰRLAP

 

* * *

SZENT LÁSZLÓ EMLÉKÉV

Alapító királyunk szentté avatásának 825. évfordulója

Nagyvárad, 1192 – 2017.

- ismertető anyagok -

 

EGYHÁZMEGYEI ZARÁNDOKLATI NAP

2017. május 14.

 

Szent László király és Nagyvárad

 

A Nagyvárad és Magyarország védelmezőjeként, már életében szentség hírében álló Árpád-házi I. László király 1046 körül Lengyelországban született I. Béla magyar király és Richeza lengyel hercegnő gyermekeként, de fiatal éveinek jelentős részét már a vidékünkön, az Árpád-ház trónörökösei számára fenntartott bihari hercegségben töltötte, kezdetben édesapja udvarában, majd a hercegség uraként az 1060-as évek közepétől egészen királlyá koronázásáig. Innen ered a Biharország és az általa alapított Nagyvárad iránti életre szóló tisztelete, szeretete. Szent László 1077. évi trónra kerüléséig, az államalapító Szent István király halálát követő trón- és belviszályok sora rengette meg a korabeli Magyarországot. László egyik legfőbb érdeme, hogy a keresztény hitet, törvényeivel pedig a rendet és biztonságot erősítette meg a középkori Magyarországon. A csehekkel, majd a besenyőkkel folytatott folyamatos, győztes háborúi, a népet védelmező lovagkirályról szóló legendák, mondák sorát hívták életre. Daliás termetét és életszentségét a szentté avatása után született kanonizációs legendája is dicséri.

Szent László 1079-ben vette feleségül Adelheid német hercegnőt, mellyel nem csak Európa békéjét erősítette, de az Árpád-házi szentek sorát is gazdagította, hiszen közös leányuk, Piroska, görög nevén Eiréne, II. Komnénosz János bizánci császár feleségkénta keleti keresztény egyház szentje lett. László király kezdeményezésére, 1083. augusztus 20-án, VII. Gergely pápa avatta szentté I. István királyt. Megalapította a nagyvárad és a zágrábi püspökséget, Szentjobbon kolostort építtetett legfontosabb nemzeti ereklyénk, a Szent Jobb számára. Az európai keresztes hadak élén szentföldi háborúra készült a pogányok ellen, amikor 1095. július 29-én, Nyitrán, hirtelen megbetegedett és meghalt. Az általa építtetett váradi székesegyházban helyezték örök nyugalomra, amely sírjának és itt őrzött, 1192-ben bekövetkezett szentté avatása nyomán vallásos tiszteletben részesülő ereklyéinek köszönhetően Európa egyik legjelentősebb búcsújáróhelyévé vált, a város Szűz Mária tiszteletére felszentelt, kápolnakoszorús, gótikus székesegyháza pedig a Kárpát-medence egyik legszebb és legnagyobb katedrálisa lett. A 15. század elejére pápai privilégiumok révén a váradi székesegyház Európa legnagyobb zarándokközpontjaival, a velencei Szent Márk székesegyházzal, illetve az assisi Santa Maria Portiuncula-templommal egyenlő rangra emelkedett. Szent László lábainál temetkezett II. István király, Károly Róbert felesége, Luxemburgi Beatrix, Anjou Mária magyar királynő és férje, Luxemburgi Zsigmond magyar és cseh király, német-római császár.

Szent László csontereklyéi Európa-szerte megtalálhatóak. Magyarországon kívül Zágrábban, Dubrovnikban, Aachenben, illetve Bolognában. A középkori váradi székesegyház liturgikus felszerelései közé tartozott a szent király koponyaereklyéjét őrző ún. Győri Herma, a korabeli európai iparművészet egyik legszebb emléke.

A váradi Szent László kultusznak a protestantizmus megerősödése és várbeli katedrális megsemmisülése vetett véget majd 150 évre. A zarándokjárás évszázadokra szünetelt, a középkori székesegyháznak pedig csak a 18. században sikerült méltó utódot építeni a mai barokk püspöki széktemplom képében. Mivel Szent László kultuszának két fő állomása a nagyváradi vár és városunk barokk katedrálisa, idei emlékévünk rendezvényei, köztük a legfőbb, a május 14-ei Szent László egyházmegyei zarándoknap is e két pilléren nyugszik. A székesegyháztól induló idei körmenetünk a középkori katedrális fölé épült vártemplomban ér véget. Az egyházmegyei zarándoklatra Szent Lászlónak Győrben őrzött ereklyéje érkezik Nagyváradra.

Az ereklye 9.00 órakor biztonsági kísérettel érkezik a nagyváradi székesegyházhoz, ahol a megyés püspök fogadja, és ünnepélyes menetben kíséri a főoltár elé. A ráhangolódás és a szentmise alatt ezen a helyen marad az ereklye, majd körmenetben az erre kijelölt személyek a várba viszik, az egykori székesegyház és Szent László eredeti sírjának a helyére. A vártemplomban 16.30 óráig lehet tisztelegni az ereklye előtt, amikor a székesképtalan tagjai szentmisét mutatnak be. 17.30 órakor indul az ereklye vissza, Magyarországra.


 

Szent László Év alkalmából veretett emlékérem bronz változata
 

 

P R O G R A M

 

Szombat, 2017. május 13.

 

 • 17.00 órától a Vártemplomban a piliscsabai Boldog Özséb Színtársulat tart előadást.
   

Illei János: Salamon király, Lászlónak foglya (Kassa, 1767)

Zenés történeti iskoladráma

Előadja: PPKE BTK Boldog Özséb Színtársulat, Piliscsaba

Rendező: Godena Albert

Az allegorikus szereplők énekeit korabeli más iskoladráma-források (Benyák Bernát: A megszégyenült irigység, azaz Salamon magyar király; Friz András: Salamon) alapján színpadra alkalmazta: Dömény Krisztián

Bevezetőt mond: Medgyesy S. Norbert történész, a színjátszókör vezetője

Időtartam: 60 perc

Szereplők száma (színjátszók, énekesek, hangszeres közreműködők): 20 fő

Rövid ismertető: Az egyik legjelentősebb magyar jezsuita drámaíró, Illei János Salamon király, Lászlónak foglya című történeti játékát szeretnénk bemutatni, amelyet Kassán adtak ki 1767-ben. A ma is közérthető előadás az 1080-as évek elejére kalauzolja a nézőket: a már többször legyőzött Árpád-házi Salamon, volt király újabb cselevetését mutatja be, amit László király vitézeivel meghiúsít. László végül – a hazáért való aggodalom és lelki tusakodás közepette – a visegrádi várba záratja Salamont. A kiformált jellemképekkel gazdag darabot szólóban éneklő allegorikus szereplők és közös történeti népénekek színesítenek.

 

Vasárnap, 2017. május 14.

 

 • 9.00 órakor érkezik a székesegyházhoz a győri ereklye, a nagyváradi megyés püspök ünnepélyesen fogadja és az oltár előtti kiemelt helyre kíséri.
 • 9.00 órától a zarándokok fogadása a székesegyházban és ráhangolódás a szentmisére: szokásos rendben a székeskáptalan tagjai, kanonoki ornátusban várják a zarándokokat/csoportokat
 • 11.00 órakor szentmise a székesegyházban. Főcelebráns Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek. Kivetítőn követhetik azok is, aki nem férnek be a templomba. A Duna TV fél órás késleltetéssel közvetíti a szentmisét. Az asszisztencia ünnepélyesen vonul be a Püspöki Palotából. A zenei szolgálatot a székesegyház kórusa látja el, Kristófi János karnagy vezetésével, hozzájuk csatlakozik a piliscsabai Boldog Özséb Színtársulat Kórusa, Medgyesy Norbert vezetésével, illetve a Gyulafehérvári Szeminárium Kórusa, Bojtor Attila és Mazai Tihamér kispapok vezetésével.Michael Haydn 44. számú miséjét adják elő C dúrban. Elhangzanak népénekek és himnuszok, Szent László énekek, amelyek a középkorpan Nagyváradon íródtak, a szent király halála utáni közvetlen időszakban, szentté avatása körül.
 • A győri ereklye a nagyváradi Szent László Herma mellett kerül elhelyezésre az oltár elé! A győri határőrök fogják őrizni, a helyi Szent László Teológiai Líceum diákjaival együtt, a szentmise kezdetéig. A szentmise alatt nem lesz külön őrizet!
 • 12.30 órakor indul a körmenet az előre meghatározott útvonalon és rendben. Az ereklyéket az erre kijelölt személyek viszik!
 • A körmenet indítása előtt, áldás után Pápai Himnusz, magyar himnusz és a körmenet bevezetése (helyi püspök). Két beszéd: Magyar Kormány (Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes) és Román Kormány (Victor Opaschi államtitkár) részéről, majd indul a körmenet.
 • A körmenet a Várba vezet, kb. 45 – 50 perces gyaloglás. Az ereklyéket a templomba viszik, itt Te Deumot énekelnek, imát mondanak, majd Veres András püspök rövid beszédje következik. Szent László életét és kultuszát bemutató kiállítás nyílik, Csorba Sándor levéltáros moderálásával. Felszólalnak Brendus Réka és Kelemen Hunor. Utána lehetőség lesz az ereklye előtti tisztelgésre.

A Szent László életét és kultuszát bemutató kiállítás

A 12 tablóból álló Szent László életét és kultuszát bemutató kiállítást  Magyarország Kormányának Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából készítette: Kiss Tamás (Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár igazgatója), Medgyesy S. Norbert (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetének docense). A kiállítást a Pro Patria Egyesület számos Kárpát-medencei és azon kívüli helyszínen mutatja be az emlékév során.

A tablók témái:

1. Közép-Európa Szent László idején; 2. Küzdelmek a trónért; 3. Hősi jellem, megnyerő személyiség; 4. A mindig győztes hadvezér; 5. A törvénykező Lovagkirály; 6. A mélyen hívő és egyházépítő király; 7. László szentté avatása; 8. A Magyar Compostela: Szent László váradi tisztelete; 9. Szent László király országos tisztelete; 10. A Szent László herma; 11. Magyarország „Lászlóban lett kereszténnyé”;

 • 14.30 óra után, a liturgikus rész befejeztével, a zarándokok tovább időzhetnek a Várban és az ereklye tisztelete mellett más programokat is követhetnek:
 1. Templom melletti téren a Várra vonatkozó információk elmondása (erősítés).
 2. Egy másik helyszínen a fúvósok koncertje
 3. A régi székesegyház maradványainak megtekintése szervezett csoportokban.
 4. A szabadtéri színpadon, annak táján – kulturális jellegű program
 5. A templomban Medgyesi Norbert kiadványa alapján Szent László király tisztelete himnuszokkal.
 6. Vendéglátó és élelmezési pont: étkezési lehetőség.
 • 16.30 órakor a Székeskáptalan tagjai szentmisét mutatnak be a Vártemplomban, a győrben őrzött ereklye jelenlétében.
 • 17.30 órakor a győri ereklyét elszállítják, visszaviszik Magyarországra.

 

Celebráló érsekek és püspökök

 

 • Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek
 • Miguel Maury Buendía apospoli nuncius
 • Robu Ioan bukaresti érsek
 • Jakubinyi György gyulafehérvári érsek
 • Orosch Ján nagyszombati érsek
 • Kocsis Fülöp hajdúdorogi metropolita
 • Dr. Veres András győri megyéspüspök
 • Martin Roos temesvári püspök
 • Schönberger Jenő szatmári püspök
 • Gherghel Petru jászvásári püspök
 • Virgil Bercea nagyváradi görög katolikus püspök
 • Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök
 • Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök
 • Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi m.püspök
 • Majnek Antal OFM munkácsi püspök
 • Dr. Orosz Atanáz miskolci püspök
 • Tamás József gyulafehérvári segédpüspök
 • Dr. Varga Lajos váci segédpüspök
 • Bosák Nándor ny. debrecen-nyíregyházi m.püspök
 • Szocska A. Ábel OSBM nyíregyházi „sede vacante”
 • Böcskei László nagyváradi megyéspüspök

 

Hazai és anyaországi közéleti szereplők

 

 • Balogh Zoltán EEM Miniszter
 • Dr. Semjén Zsolt Miniszterelnök-helyettes
 • Brendus Réka Miniszterelnökség főoszt. helyettes
 • Soltész Miklós BENF Államtitkár
 • Dr. Mikola István ENCTK Államtitkár
 • Szász Jenő Nemzetstratégiai Kutatóintézet Elnök
 • Zákonyi Botond Magyar Nagykövet –Bukarest
 • Mille Lajos Főkonzul
 • Kelemen Hunor RMDSZ elnök
 • Pásztor Sándor Bihar megyei tanács elnök
 • Cseke Attila RMDSZ Bihar megyei elnök
 • Szabó Ödön RMDSZ Bihar ügyvezető elnök
 • Csomortányi István EMNP Bihar megyei elnök
 • Victor Opaschi Államtitkár
 • Habsburg Mihály Főherceg
 • Korom Imre SIS Rektor