Készüljünk Húsvét ünnepére a családban

Hangolódjunk együtt otthonainkban Húsvét szent ünnepére!

 

VIRÁGVASÁRNAP   |   NAGYCSÜTÖRTÖK   |   UTOLSÓ VACSORA

NAGYPÉNTEK   |   HÚSVÉT VIGÍLIA   |   HÚSVÉTVASÁRNAP

KIFESTŐ GYERMEKEKNEK

 

 

VIRÁGVASÁRNAP

Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásáról emlékezik meg a Katolikus Egyház. Ezzel a nappal megkezdődik a Nagyhét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül feltámadásának ünnepére, húsvétra vezet el minket. A virágvasárnapi szentmise a bevonulásra emlékező körmenettel kezdődik, amelynek során a hívek pálmaágakkal és barkákkal köszöntik a templomba bevonuló papot és kíséretét, ahogy egykor a jeruzsálemiek is hódoltak Krisztus előtt. Sokan a nép közül ruhájukat terítették az útra, mások ágakat törtek a fákról, s eléje szórták: „Hozsanna Dávid Fiának! Áldott, ki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!” (Mt 21, 8). A virágvasárnapi liturgia része az a körmenethez szorosan kapcsolódó szertartás, amelynek során a hívek által hozott barkákat a pap megáldja: „Mindenható, örök Isten, szenteld meg áldásoddal ezeket az ágakat, hogy mi, akik most örvendezve lépünk Krisztus Király nyomába, őáltala egykor az örök Jeruzsálembe is eljussunk.” Ez a vasárnap az Úr szenvedésének vasárnapja néven ismert a liturgiában és hallhatjuk Krisztus szenvedéstörténetét, a passiót.

A rendkívüli körülmények miatt, ebben az évben nem ünnepelhetjük együtt Urunk Jézus jeruzsálemi bevonulását. Az ágak megáldása egyszerűbb formában történik és a körmenet elmarad, a pap pedig egyedül mutathatja be a szent áldozatot. Csatlakozzunk hozzá imáinkkal és olvassuk/kövessük Urunk Jézus szenvedéstörténetét!

 

AZ ÜNNEPNAPI SZENTMISE OLVASMÁNYAI  

körmenetre: Evangélium - Mt 21, 1-11

szentmisére: Iz 50, 4-7; Fil 2, 6-11; Evangélium - Mt 26, 14-27. 66

 

IMA A FIATALOKÉRT(Virágvasárnap - az ifjúság világnapja) 

Mennyei Atyánk! Vedd gondjaidba a fiatal szíveket, és ébressz bennük új életet. Add, hogy megízleljék azt az örömöt, amit Te ajándékozol. Éreztesd meg velük a Te szeretetedet. Tedd naggyá és tisztává a Te szolgálatod utáni vágyakozásukat. Tedd állhatatossá szívüket, és akaratukat szilárdítsd meg. Őrizd meg őket a sötétség hatalmaitól. Őrizd meg őket a világ kísértéseitől. Ajándékozd meg őket bátorsággal és hűséggel. Ragyogtasd fel előttük az idősebb nemzedék szolgálatán keresztül is a Te igazságod fényét. Adj ehhez szeretetet, bölcsességet és türelmet az idősebbeknek. Ámen

 

JAVASLATOK A CSALÁD SZÁMÁRA

1. Közösen felolvassuk, gondolatban végigjárjuk Jézus szenvedéstörténetét.

2. A nagyhéten vállalt jócselekedeteket felírjuk egy cetlire, azokat Jézus elé terítjük, hogy a mi családunkba is betérjen.  

3. Az ünnepi asztalra készítenek egy kis virágcsokrot, amely Jézus bevonulására emlékeztet.

 


 

 

 

NAGYCSÜTÖRTÖK DÉLELŐTT

olajszentelési misét szoktak tartani a püspöki székesegyházakban. A szentmise alatt kerül sor a keresztelendők (katekumenek) és a betegek olajának, valamint a – keresztség, bérmálás, egyházi rend kiszolgáltatásakor, illetve templomszenteléskor használatos – krizma megszentelésére. A püspök ilyenkor együtt szokott misézni az egyházmegye papságával, akik megújıt́ ják a szenteléskor tett ıǵ éreteiket.

A rendkívüli körülmények miatt, ebben az évben ezt a szentmisét a püspök a papok nélkül mutatja be a székesegyházban. A szentmisében megszenteli az olajokat, a papi ígéretek megújítására pedig a járvány megszűnése után kerül sor. Imádkozzunk a papokért, szerzetesekért, a kispapokért, papi- és szerzetesi hivatásokért.

AZ ÜNNEPNAPI SZENTMISE OLVASMÁNYAI  

 

 

 

NAGYCSÜTÖRTÖK ESTE

szentmisével emlékeznek az Utolsó Vacsorára, az Oltáriszentség és az egyházi rend alapítására. A jelképek ilyenkor az utolsó vacsora örömének és titkának hangulatát idézik: a pap fehér miseruhában van, a mise elején szól az orgona. Dicsőségre megszólalnak a harangok, a csengők, az orgona, majd a Dicsőség után elnémulnak nagyszombat estig. A gyász jeléül ezután csak a kereplők szólnak. A harangok „Rómába mennek” és megjelennek a szenvedésnek és a fájdalomnak jelei. Megrázó ellentét, hogy Jézust azon az estén árulják el, amelyen szeretetének legnagyobb jeleit adja. A szentmise utáni oltárfosztás, amikor eltávolítanak az oltárról minden díszt, még a terítőt is, Jézus elfogatására és szenvedéseire emlékeztet. Az Oltáriszentséget ilyenkor a mellékoltárhoz viszik, ami Jézus elfogatását, elhurcolását jelképezi.

A rendkívüli körülmények miatt, ezt a szentmisét is egyszerűbb formában mutatja be a pap az üres templomban. Az oltáriszentséget továbbra is a tabernákulumban őrzik, elmarad az oltárfosztás.

Az utolsó vacsora után Jézus apostolaival az Olajfák hegyére ment, ahol kérte apostolait, hogy imádkozzanak vele. Mi is „legalább egy órát” szeretnénk virrasztani Vele. Elkezdődik a nagycsütörtöki virrasztás az értünk vérrel verítékező Jézussal. Otthonainkban, lakásainkban virrasszunk az Úrral!

 

AZ ÜNNEPNAPI SZENTMISE OLVASMÁNYAI  

olajszentelési mise: Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9; Jel 1, 5-8; Lk 4, 16-21

az utolsó vacsora miséje: Kiv 12, 1-8. 11-14; 1Kor 11, 23-26; Evangélium - Jn 13, 1-15

 

HÁLAADÓ IMA A NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRAKÉSZÜLVE

Hálát adunk neked, Urunk, Jézus Krisztus, aki az Eucharisztiában a szeretet forrásához hívsz, hogy testeddel és véreddel táplálj és éltess minket. Segíts, hogy áldozatod és jelenléted erejéből nagylelkűen forduljunk minden embertársunk felé. Add, hogy a kiengesztelődést szolgáljuk az emberek és a népek között: tettekkel és szavakkal hirdessük: te vagy az egyetlen Úr és minden élet forrása! Ámen.

 

JAVASLATOK A CSALÁD SZÁMÁRA

1. Jézus szeretetének jeléül megmosta apostolai lábát: mi is kifejezzük szeretetünket egymás iránt.

2. Jézus a kenyér és a bor színében maradt közöttünk: közösen elmondjuk a fenti hálaadó imádságot.

3. Készítünk egy listát azokkal a személyekkel, akiknek a járvány elmúltával szolgálatára lehetünk.

4. Közösen imádkozunk azokért, akik a gyógyítás, a betegápolás által a szenvedők mellett állnak.

 

 

 

 

NAGYPÉNTEK

az egyházi év legcsendesebb napja: Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Ezen a napon nincs szentmise. A Jézust jelképező oltár díszek nélkül, csupaszon áll: nincsen rajta sem kereszt, sem terı́tő, sem gyertya. Emlékeztethet a Golgota csupasz sziklatömbjére is, amelyen a megváltás áldozata megtörtént. A nagypénteki ősi szertartás már a kezdeti időktől kialakult és három fő részből áll: az igeliturgiából olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel, a kereszt leleplezése és a kereszt előtti hódolatból, valamint a szentáldozás szertartásából. A szertartás kezdetén a pap piros miseruhában, némán vonul az oltárhoz a ministránsokkal, majd leborulnak az oltár előtt. A pap földre borulása: az önmagát kiüresítő, az emberrel, a földdel azonosuló Krisztust jeleníti meg. Az ige liturgiájában olvasunk Jézus szenvedésének titkáról, majd halljuk szenvedésének történetét Szent János evangéliumából. A passiót felolvassák vagy énekelve adják elő, drámai módon idézve fel Krisztus szenvedését, az Isten irántunk való szeretetének titkát. Ezután – lélekben a kereszt alatt állva – könyörgünk az Egyház tagjaiért és az egész világért. Ezután a pap a Feketevasárnapon (Nagyböjt 5. vasárnapján) letakart feszületről leveszi a leplet és kezdetét veszi a kereszthódolat. A szertartás a Miatyánk elimádkozása után az áldozással fejeződik be.

A rendkívüli helyzet miatt ezt a megrázó szertartást is a pap zárt templomban ünnepeli meg egységben híveivel, akik otthonaikban vele együtt imádkoznak. A szertartás egyszerűsített formában történik: a passiót olvassák, az egyetemes könyörgésekben egy, az alkalomhoz illő könyörgést mondanak, a kereszthódolat elmarad, csak a pap borul le a megfeszített Isten Fia előtt. A vidékünkön szokásos szentsír állítás és annak őrzése is ebben az évben elmarad.

 

AZ ÜNNEPNAPI SZERTARTÁS OLVASMÁNYAI  

Iz 52, 13-53, 12; Zsid 4, 14-16; 5, 7-9; Evangélium - Jn 18, 1-19, 42

 

RENDKÍVÜLI KÖNYÖRGÉS A JÁRVÁNY IDEJÉN

A járványban megbetegedettekért, az elhunytakért, és a szeretteiket elvesztőkért imádkozzunk, hogy megtapasztalhassa a keresztény nép: életünkben és halálunkban egyaránt mellettünk áll Krisztus, a Mindenség Királya. Mindenható, örök Isten, tekints kegyesen aggodalmunkra, könnyítsd meg gyermekeid terhét, fogadd országodba az elhunytakat és erősítsd meg gyenge hitünket, ahogy megerősítetted Szent Fiadat, Jézus Krisztust, aki értünk kiürítette a szenvedés kelyhét. Add, hogy mindig kétkedés nélkül bízzunk atyai gondviselésedben. Ámen.

 

JAVASLATOK A CSALÁD SZÁMÁRA

1. A szoba közepén álló asztalra kihelyezzük a feszületet.

2. Közösen végig elmélkedjük a keresztút 14 állomását.

3. Imádkozunk elhunyt családtagjainkért, a járvány sújtotta családokért, a járványban elhunytakért.

 

 

 

 

NAGYSZOMBATON

az Egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik, betölti lakásainkat, családjainkat és szívünket a csend, amely segít Krisztus szeretetének titkában elmélyedni. A húsvéti vigília sötétben kezdődik, abban a sötétben, amely a világra borult Krisztus halála után. A vigília szertartása négy, jól elkülönülő lényegi részből áll: a fény liturgiájából, az igeliturgiából, a vízszentelésből és az áldozati liturgiából. A megszentelt tűzzel a pap meggyújtja a húsvéti gyertyát, amely Jézust jelképezi, benne a tömjénszegekkel, amelyek Jézus halálos sebeit jelzik. A pap elindul a fénnyel a sötét templomba, s három lépésben szétosztja Krisztus világosságát a híveknek, akik a Húsvéti gyertyáról meggyújtják saját gyertyáikat. Ezt az örömet halljuk és látjuk: „Krisztus világossága”, erre válaszolunk: „Istennek legyen hála.” Ezután hangzik föl az Egyház leggyönyörűbb éneke, az Exultet, a húsvéti örömének. Az igeliturgia végigvezet az üdvösségtörténet nagy állomásain, eljutva az Újjszövetségig. Ekkor felhangzik a Glória, Isten dicsőítése és „visszatérnek a harangok”, felszólítva a híveket Krisztus győzelmének ünneplésére. A szentleckét követően az ünnepélyes alleluja Isten népének ujjongó örömét fejezi ki. Jézus feltámadását, az igazi örömhírt hirdeti az evangélium. A szentbeszéd után következik a vı́zszentelés szertartása, majd a hívek megújı́tják keresztségi fogadalmukat: ellene mondanak a Sátánnak, és megvallják hitüket a Szentháromság egy Istenben, és keresztségükre emlékezve az Egyház meghinti őket az új vízzel. A szertartás a szentmise az egyetemes könyörgésekkel folytatódik.

A rendkívüli körülmények miatt a húsvéti vigíliát is hívek nélkül ünnepeli a pap. Az egyszerűsített forma ellenére, ez az ünneplés a liturgiának a csúcsa marad. Így próbáljuk átélni otthonainkban is. Az ünneplés kezdetén a pap meggyújtja a húsvéti gyertyát és elénekeli a húsvéti öröméneket. A vízszentelés elmarad, de bizalommal újítjuk meg keresztségi fogadalmainkat. Ebben az évben nem tarthatunk körmenetet, de a feltámadás örömét annál nagyobb hittel osszuk meg egymással a családban. A szokásos húsvéti ételszentelést a közösen elmondott hálaadó imánk helyettesítse.

 

AZ ÜNNEPNAPI SZENTMISE OLVASMÁNYAI  

Ter 1, 1-2, 2; Ter 22, 1-18; Kiv 14, 15-15, 1; Iz 54, 4a. 5-14; Iz 55, 1-11; Bár 3, 9-15. 32-4, 4;

Ez 36, 16-17a. 18-28; Róm 6, 3-11; Evangélium - Mt 28, 1-10

 

IMÁDSÁG 

Istenünk, te ezt a szent húsvéti éjszakát Urunk feltámadásának fényével beragyogod. Kérünk, éleszd föl Egyházadban az istengyermekség lelkét, hogy akik testben és lélekben megújultak, tiszta szívvel szolgáljanak neked. Ámen.

 

JAVASLATOK A CSALÁD SZÁMÁRA 

1. A kereszt mellé égő gyertyát teszünk, és 3x ismételjük: Krisztus világossága! Istennek legyen hála!

2. Égő gyertyával a kezünkben elmondjuk a hitvallást.

3. Égő gyertyát teszünk az ablakba, jelezve a feltámadásba vetett hitünket.

 

 

 

HÚSVÉTVASÁRNAP

AZ ÜNNEPNAPI SZENTMISE OLVASMÁNYAI  

ApCsel 10, 34a. 37-43; Kol 3, 1-4; Evangélium - Jn 20, 1-9

 

IMÁDSÁG 

Istenünk, a mai napon egyszülött Fiad által legyőzted a halált, és kitártad előttünk az örökkévalóság kapuját. Krisztus Urunk feltámadását ünnepelve kérünk, teremts újjá minket Szentlelked erejével, hogy új életre támadjunk. Ámen.

 

JAVASLATOK A CSALÁD SZÁMÁRA 

1. Imádkozunk a járvány megszűnéséért, a hitben való megerősödésért, a teremtett világért.

2. Felhívjuk, bátorító üzenetet küldünk azoknak, akik egyedül ünnepelnek.

3. A húsvéti időben így köszöntjük egymást: Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!

 

 

 

 

 

KIFESTŐ GYERMEKEKNEK

- kattints a képre -

 

 

Virágvasárnap