A hit szolgálatában - Egyházmegyei érdemérem

Az elmúlt év utolsó körlevelében az egyházmegye főpásztora, Excellenciás Böcskei László megyéspüspök A hit szolgálatában elnevezésű egyházmegyei érdemérem alapítását jelentette be az  alábbiak szerint:

„Szent László alapító királyunk és Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspökünk tisztelete által olyan követendő életpéldákra figyelhetünk, amelyek a hit erejéről és szépségéről, valamint az ebből fakadó gyümölcsökről tanúskodnak. A Krisztusra, mint szegletkőre való építés, amint ez mindkettejük életében megnyilvánult, nem más mint tanúságtétel az igazságról, Isten országának hirdetése az emberek között. Minden keresztény ember, aki tudatosan keresi az élő kapcsolatot Krisztussal, építője és erősítője lesz annak a közösségnek, amelyet maga az Úr alapított és amelybe valamennyien, keresztségünk által beiktatást nyertünk, amikor az egyház tagjaivá lettünk. Ennek a nagy feladatnak a vállalásában Isten kegyelmére hagyatkozunk, de szükséges az emberi hozzáállásunk, a kitartó munka, az erőfeszítések és az áldozatvállalás. Ősi egyházmegyénk megmaradása és fejlődése arról tanúskodik, hogy minden időben voltak olyan áldozatos lelkek, akik kimagasló módon felvállalták Isten népének szolgálatát és Isten dicsőségére ajánlották fel fáradozásaikat, sokszor egész életüket. Nagy hálával gondolunk a jeles elődökre, de a névtelenek nagy tömegére is, akik hűséges szolgálatukkal és példaadó életükkel a hit megőrzésén és annak továbbadásán fáradoztak az idők folyamán egyházmegyénk területén. Mivel ilyen áldozatos lelkekre manapság is nagy szükségünk van, a Szentlélek megvilágosító és megerősítő erejét kérjük, hogy tegye készségessé Krisztus követőit az áldozatvállalásra a nagy kihívások előtt álló mai egyházban és egyházközségeinkben.

A hálaadás lelkületében gondoltam azt, hogy méltó lenne az elismerés látható jelét is kifejezni azon híveinkkel szemben, akik szolgálatuk és hozzájárulásuk révén, akár életpéldájukkal és kitartó felelőségvállalásukkal a hitnek a szolgálatában tűnnek ki az emberek előtt. Ennek a szándéknak megvalósítására egyházmegyei érdemérem megalapítását határoztam el, amely az elismeréskülső jele lesz azok számára, akik ezt megérdemlik.“ 

 

A főpásztor rendelkezésének értelmében az egyházmegyei érdemérem minden évben egy olyan világi hívőnek adományozható, aki hosszú ideig tartó – sok év vagy évtized – szolgálat, hűséges kiállás, áldozatos magatartás vagy példaadó tanúságtétel által kitűnt a közösség hitéletében, mások elismerését is elnyerve az evangélium alázatos hirdetőjének bizonyult, példaadó és kifogástalan keresztény életet él, köztiszteletnek örvend és elkötelezett az egyház tanítása és fegyelme, valamint a római pápa és az egyházi elöljárók iránti hűségben.

 

Az egyházmegyei kitüntetés egy ezüst kivitelezésű érmet, valamint a hozzá alakított kitűzőt és egy okiratot foglal magába. Az érdemérem kivitelezése a szegedi Szabó Géza ötvösmester munkája, Deák Árpád nagyváradi szobrászművész mintája alapján. Az érem előoldalán Szent László király és a nagyváradi székesegyház építése látható, a Képes Krónika miniatűrje alapján (1360). Háttérben a régi nagyváradi egyházmegye határai láthatók a következő felirattal: „exiit qui seminat, fidemque conservat” (kiment a magvető és megőrzi a hitet), valamint egy, a vértanúságra emlékeztető kereszt. Az érem hátoldalán az egyházmegyei címer található.

 

Az elmúlt hetekben püspöki rendelkezés alapján az esperesek feladata volt, hogy a kerületükhöz tartozó plébániákról javasoljanak olyan személyeket, akiket méltónak találnak erre a kitüntetésre. 2013. február 11-én egy, a főesperesekből és más tagokból álló bizottság kiértékelte a beérkezett javaslatokat és a főpásztor elé terjesztették annak a személynek a nevét, aki méltó az érdemérem átvételére. Az elbíráló bizottság javaslata alapján ezért Excellenciás Böcskei László megyéspüspök hozzájárult ahhoz, hogy ebben az évben Szabó István nagyváradi római katolikus hívő kapja meg A hit szolgálatában elnevezésű egyházmegyei  érdemérmet.

 

Az érdemérmet 2013. február 21-én, csütörtökön a 17.30 órakor kezdődő Boldog Bogdánffy Szilárd tiszteletére végzett esti dicséret keretében adja át a kitüntetettnek Excellenciás Böcskei László megyéspüspök, mely alkalomra mindenkit nagy szeretettel várnak a szervezők, hiszen az  egyházmegye ünnepéről van szó. Legyen ez az elismerés mindannyiunk számára buzdítás Krisztus egyházának szolgálatában és bátorítás a jó példa követésére.