Egyházmegyei Zarándoknap 2013 - beszámoló

 

Idén harmadik alkalommal hívta meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség zarándoklatra az egyházmegye híveit és papjait, 2013. április 28-án, vasárnap amikor a helyi hagyomány szerint az egyházmegye alapítóját, Szent László királyt ünnepeltük. Mivel az egész egyházmegye ünnepe ez, nagy számban érkeztek a plébániákról magyar, román és szlovák anyanyelvű hívek, akiket a helyi plébánosok kísértek el Nagyváradra, vállalván az utazás fáradságát és áldozatát. Nemzeti hovatartozástól függetlenül gyűltek össze az egyházmegye hívei, a környező településekről gyalogos zarándokok is érkeztek, kifeljezve mély tiszteletüket a szent király iránt és kérve az ő közbenjárását Istennél. Még a szomszédos egyházmegyékből érkező hívek is megtiszteltek jelenlétükkel, bizonyítva Szent László iránti elköteleződésüket.

 

Az érkező zarándok csoportokat 10.00 órától egy-egy kanonok fogadta a székesegyház előtt és kísérte a főoltár elé, ahol a szent király ereklyéje előtt tiszteletüket feljezték ki, majd helyüket elfoglalva, ráhangolódtak a szentmisére. Külön figyelmet fordítottak a szervezők a más nyelvű zarándokokra. Hogy hozzájuk eljusson Szent László életpéldájának az üzenete az előkészület alatt szlovák nyelvű énekek és imák hangzottak el a szent királyról, illetve a szent életének fontosabb eseményeiről és erényeiről elmélkedhettek a jelenlevő hívek. A szentmise kezdetéig a Szent László Hagyományőrző Határőr Egyesület tagjai díszőrséget álltak Szent László hermája mellett.

 

A 11.00 órakor kezdődő szentmisére, amelyet Exc. Böcskei László megyéspüspök cerebrált, az asszisztencia a Püspöki Palotából vonult be ünnepéljesen a székesegyházba. A szentmise alatt a nagyváradi Szent László Teológiai Líceum diákjai álltak őrt a szent király hermája mellett. Ők és a Vár-Lak Egyházmegyei Ífjúsági Központ önkéntesei tették még ünnepéljesebbé a liturgiát az olvasmányok, illetve a hívek könyörgéseinek felolvasásával. A homiliában a szent király erényeiről és az ünnep egyházmegyei vonatkozásairól szólt a több mint 1000 jelenlevőhöz Ft. Dr. Kovács F. Zsolt, püspökségi irodaigazgató.

 

A református és az unitárius egyházak képviselői is jelen voltak az ünnepen, illetve a nagyváradi görög katolikus püspök, Virgil Bercea, aki sok alkalommal ünnepel a római katolikus tetstvérekkel.

 

Az ünnep csúcspontját a szentmise végén megtartott körmenet jelentette, amelyben a kórus, az asszisztencia és a hívek végig kísérték Szent László hermáját a város utcáin, nyilvános tanúságot téve arról a hitről, emelyet több évszázaddal ezelőtt egyházmegyénk védőszentje vallott, védett és erősített. A köröstarjáni fúvószenekar zenéjével tette ünnepéljesebbé a körmenetet.

 

Ezt követően a hívek visszakísérték a székesegyházba az ereklyét, ahonnan főpásztori áldásban részesülve, hitükben megerősödve és testi táplálékkal ellátva tértek vissza otthonaikba.

 

Köszönet illeti mindazokat, akik valamilyen részt vállaltak az ünnep megszervezésében és levezetésében: az ífjú önkénteseket, az elsősegélyt nyújtókat, a Szent László Római Katolikus Líceum diákjait és tanárait, a székesegyház kórusát és zenekarát Kristófi János karnaggyal az élen, a püspökség alkalmazottait, és azokat, akik nem kerülnek külön említésre, de valamilyen formában hozzájárultak az ünnephez. Köszönet Exc. Böcskei László püspök úrnak, aki több éve már szorgalmazza az egyházmegyei zarándoklatot, Szent Lászlónak, egyházmegyénk alapítójának a tiszteletét.

 

Egyházmegyénknek, városunknak nagy szüksége van az ilyen alkalmakra, amikor zarándok közösségeink, papok és hívek közösen újra elkötelezik magukat Szent László király példájának követésére: a keresztény értékek megvallása, az Istenbe vetett hit megőrzése mellett.

KÉPSOROZAT

 

Micaci Cristian

Pasztorális referens