Egyházmegyei zarándoklati nap volt Nagyváradon

 

"Béke védelmezője" mottóval, ötödik alkalommal hívta meg idén a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség zarándoklatra az egyházmegye híveit és papjait, 2015. május 3-án, vasárnap amikor a helyi hagyomány szerint az egyházmegye alapítóját, Szent László királyt ünnepelték. Mivel az egész egyházmegye ünnepe volt ez, nagy számban érkeztek a plébániákról magyar, román és szlovák anyanyelvű hívek, akiket a helyi plébánosok kísértek el Nagyváradra, vállalva az utazás fáradságát és áldozatát. Nemzeti hovatartozástól függetlenül gyűltek össze az egyházmegye hívei, a környező településekről gyalogos zarándokok is érkeztek, kifejezve mély tiszteletüket a szent király iránt és kérve az ő közbenjárását Istennél. A szomszédos egyházmegyékből érkező hívek is megtisztelték jelenlétükkel a nagyváradiakat, bizonyítva Szent László iránti elköteleződésüket.

Az érkező zarándok csoportokat 10.00 órától a székeskáptalan kanonokai fogadták, ők vezették a főoltár elé, hogy tiszteletüket fejezzék ki a szent király ereklyéje előtt. Külön figyelmet fordítottak a szervezők a más nyelvű zarándokokra. Hogy hozzájuk is eljusson Szent László életpéldájának üzenete az előkészület alatt szlovák nyelvű énekek és imák hangzottak el a szent királyról, illetve a szent életének fontosabb eseményeiről és erényeiről elmélkedhettek a jelenlevő hívek. A szentmise kezdetéig a Szent László Hagyományőrző Határőr Egyesület tagjai díszőrséget álltak az ereklyetartó mellett.

A 11.00 órakor kezdődő szentmisére, amelyet Böcskei László megyéspüspök cerebrált, az asszisztencia a Püspöki Palotából vonult be ünnepélyesen a székesegyházba. A szentmise alatt a nagyváradi Szent László Teológiai Líceum diákjai álltak őrt az ereklyetartónál. A homiliában a szent király erényeiről és az ünnep egyházmegyei vonatkozásairól szólt a több száz jelenlevőhöz Szabó Ervin, bihari plébános.

A református és unitárius egyházak képviselői is jelen voltak az ünnepen, illetve a temesvári római katolikus püspök, Martin Roos, aki már több alkalommal ünnepelt együtt a nagyváradi tetstvérekkel.

Az ünnep egyik legkiemelkedőbb mozzanatát a szentmise végén megtartott körmenet jelentette, amelyben a kórus, az asszisztencia és a hívek végig kísérték Szent László ereklyéjét a város utcáin, nyilvános tanúságot téve arról a hitről, amelyet több évszázaddal ezelőtt egyházmegyénk védőszentje vallott, védett és erősített. A fúvószenekar zenéjvel tette ünnepélyesebbé a körmenetet.

Ezt követően a hívek visszakísérték a székesegyházba az ereklyét, ahonnan főpásztori áldásban részesülve, hitükben megerősödve és testi táplálékkal ellátva tértek vissza otthonaikba.

Az összegyűlt pénzadományokat az ukrajnai háború veszedelmei által sújtottak megsegítésének szándékára ajánlotta fel a püspökség, ezeket a kárpátaljai püspök, Majnek Antal rendelkezésére állítják.

Köszönet illeti mindazokat, akik valamilyen részt vállaltak az ünnep megszervezésében és levezetésében: az ífjú önkénteseket, az elsősegélyt nyújtókat, a Szent László Római Katolikus Líceum diákjait és tanárait, a székesegyház kórusát és zenekarát Kristófi János karnagy vezetésével, a püspökség alkalmazottait, és azokat, akik nem kerülnek külön említésre, de valamilyen formában hozzájárultak az ünnephez.

Egyházmegyénknek, városunknak nagy szüksége van az ilyen alkalmakra, amikor zarándok közösségeink, papok és hívek közösen újra elkötelezik magukat Szent László király példájának követésére: a keresztény értékek megvallása, az Istenbe vetett hit megőrzése mellett.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO