Beszámoló - Katekéták találkozója a főpásztorral

 

„…fénynek lenni, égbe vágyni, / hegyre menni szüntelen, / Isten – ízű ember lenni (…), a keresztet vállra venni, / s hordozni a lelkekért. / Feláldozni életünket / Istenért és emberért, / mindenünket odaadni, szeretetből élni-halni, / az elég.”

2010. szeptember 9-én a nagyváradi Püspöki Palota adott otthont a Bihar megyei hitoktatók szokásos tanévkezdő gyűlésének. Az egyházmegye elöljárója, Nagyméltóságú és Főtisztelendő Böcskei László nyitotta meg beszédével az összejövetelt. Mondanivalójának három fő pillére volt, melyek által nemcsak buzdította katekétáit, hanem tudatosítani igyekezett bennük a hitoktatói munka fontosságát. Elsőként azt emelte ki a Főpásztor, hogy a katekézis nem jelenthet pusztán oktatást, ismeretátadást. Ennél sokkal lényegesebb feladata van: hiszen minden olyan személy, aki gyermekek vagy felnőttek hitre való vezetését vállalja, abból a küldetésből veszi ki a részét, amelyet az Úr Jézus apostolaira bízott mennybemenetele előtt. Így a katekézis – hangsúlyozta a Püspök atya – nem más, mint APOSTOLKODÁS. Ez a fogalom pedig sok mindent elárul: a hitoktató nem önmagát hirdeti, nem magától és nem is önmagáért vállalja hivatását, mely őt az emberek közé viszi. Isten, Akitől a „megbízás” ered, megadja munkájához a szükséges kegyelmeket is.

„ÖSSZEHANGOLÓDÁS”- ez ad választ a Főpásztor szavai szerint a hitoktatás mikéntjére: összehangolódás Istennel, a papsággal és egymással/másokkal. Mindhárom vonatkozás elengedhetetlen a hatékony és hiteles munkához. Ekkor esett szó az Egyházmegyei Katekétikai Központ megnyitásáról, mely szintén az „összehangolódást” szolgálja majd. A Központban lehetőséget kapnak a hitoktatók az egymással való találkozásra, beszélgetésekre valamint az információgyűjtésre és –cserére. A tervek szerint ugyanis itt forrásanyaghoz (könyvek és más kiadványok) juthatnak majd, és kölcsönösen megoszthatják mindazt, ami segítette őket munkájuk során. A Központ a Kanonok soron nyitja meg majd ajtaját az érdeklődők előtt.

Harmadikként a Püspök atya a TANÚSÁGTÉTEL fontosságáról beszélt. Szavai szerint a hitoktatás nem zárul le az iskola falai között vagy a plébániák hittantermeiben. A hitoktatók életük minden percével a hirdetett evangéliumról kell, hogy tanúskodjanak. Az örömhír élő tanúivá kell válniuk.

Az egyházmegye főpásztora megköszönte a hitoktatók munkáját, mellyel segítik az egyháziak tevékenységét, hiszen a papokkal együtt egyfajta csatornaként léteznek az emberek között, akiken keresztül maga a Szentlélek dolgozik. Buzdította őket, hogy mondjanak teljesen igent a hivatásukra. A támogatás és az összehangolódás szándékát látszott alátámasztani az a tény is, hogy a gyűlésen részt vett dr. Kovács F. Zsolt is, aki eddig prefektusi szolgálatot végzett Gyulafehérváron. A Püspök atya köszöntötte őt, és úgy mutatta be a jelenlevőknek, mint az iroda új igazgatóját és egyben a laikusképzés megbízott felelősét. Ennek értelmében a katekétákkal való foglalkozás is az ő munkaköréhez tartozik majd.

Az elhangzottakat ezután román nyelven is összefoglalta a Püspök atya a gyűlés szlovák illetve román nyelvű résztvevői számára, majd a szót Msgr. Kiss Albert, az egyházmegye hitoktatást felügyelő lelkipásztora vette át. Emlékeztette az összegyűlteket, hogy az egyetlen Katekéta maga Jézus Krisztus. Ő kell, hogy példaképe legyen minden hitoktatónak, hogy Rá tekintve végezzék munkájukat. Kiss Albert egy kedves hasonlatot használt fel „ecsetként”, hogy megfesse a katekézissel foglalkozó személyek alakját: minden hitoktató olyan – szavai szerint –, mint egy „antennás” ember, aki bár a földön él, az eget szemléli. Ők Isten üzenetének élő jelei a világban.

A lelki töltekezés és a buzdító szavak után gyakorlati problémák megbeszélése következett. Vajda Zita Bonifácia mallersdorfi ferences nővér - aki szintén a hitoktatás felelőse az egyházmegyén belül – összeírta, hogy a jelenlevők hány órával rendelkeznek az egyes iskolákban, helységekben. Így kiderült az is, hogy hol van még szükség kiegészítésre órák terén, illetve melyek azok az iskolák, ahol egyelőre nincs betöltve a római-katolikus vallástanári állás (pl. Tarján), ezért mihamarabb megoldást kell keresni a problémás helyzetre. Sor került a munkatervvel kapcsolatos tudnivalók tisztázására is. Bonifácia nővér minden hitoktató számára előkészítette azt, és aláíratta a tanfelügyelővel. A résztvevők magukkal vihették a gyűlés végén, hogy útmutatásul szolgáljon nekik az egész éves tevékenységük alatt.

A vakációban Bihar megyéből több hitoktató is részt vett a Bolyai Nyári Akadémia római katolikus vallástanárok számára megrendezett továbbképzőjén. Ez év júliusában az előadások a Szentírás katekézisben betöltött szerepét igyekeztek megvilágítani. Minden résztvevő oklevelet kapott, amelyek kiosztására szintén a tanévnyitó gyűlés adott alkalmat.

A gyűlésen felmerült a fokozati vizsgára jelentkező tanárok kérdése is: Bonifácia nővér felhívta figyelmüket, hogy a szükséges óralátogatások időpontjait minél hamarabb jelezzék, mert az előírások szerint október végéig meg kell azokat tartani.

A folyamatos kommunikáció, az „összehangolódás” valamint az év közben adódó problémák megbeszélésének szándéka szülte a gyűlésen azt az ötletet, hogy visszahozzák a gyakorlatba a rendszeres összejövetelek szervezését a megye hitoktatói számára. És hogy ne csak elméleti „továbbképzésben” részesüljenek, hanem lelki erőforrásaikat is feltölthessék a katekéták, megfogalmazódott egy közös lelkigyakorlat terve is. Ezen tevékenységeknek már az új Katekétikai Központ adna otthont.

A nagyváradi egyházmegye október 30-i ünnepi eseményére, Bogdánffy Szilárd vértanúpüspök boldoggá avatására a hitoktatók is készülnek: akárcsak az elmúlt időszakban, a tanévnyitó gyűlésen is elhangzott a buzdítás, hogy segítsék a diákokat abban, hogy megismerjék és megszeressék az egykori nagyváradi püspököt. Ezért született meg egy Bogdánffy-verseny terve. A verseny minden korosztály számára lehetőséget biztosítana, hogy a különböző feladatok révén közelebb kerüljenek a szentéletű püspök személyéhez. A következő gyűlésig minden hitoktató feladatként azt kapta, hogy gondolkodjon olyan kreatív feladatokon, amelyeket fel lehet használni a verseny során. Emellett természetesen helyileg és egyénileg is szervezhetnek Bogdánffy Szilárddal kapcsolatos programokat, hogy minél szélesebb körben váljék ismertté az ő élete és munkássága.

A gyűlést imával zárták a résztvevők, mely után kötetlen és vidám hangulatú beszélgetésekben kerültek megosztásra a nyári élmények.

Vakon Orsolya hitoktató  - Margitta