LITÁNIA BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD VÉRTANÚ PÜSPÖK TISZTELETÉRE

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass  meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

 

Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten, Irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen, Irgalmazz nekünk!

Szentháromság egy Isten, Irgalmazz nekünk!

 

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!

Szent István király,             *

Szent László király,

Boldog Szilárd vértanú püspök,

Boldog Szilárd egyházmegyénk csillaga,

Boldog Szilárd a gyűlölet áldozata,

Boldog Szilárd a keresztényüldözés  vértanúja,

Boldog Szilárd a  hitben vezérlő csillag,

Boldog Szilárd a hősies kitartás példaképe,

Boldog Szilárd a hűség izzó fáklyája,

Boldog Szilárd  a szeretet oltárán elégő áldozat,

Boldog Szilárd a testvéri segítség nyújtás apostola,

Boldog Szilárd az ifjúság lelkes nevelője,

Boldog Szilárd az Istennek szentelt személyek vezetője,

Boldog Szilárd a papságra készülők  támogatója,

Boldog Szilárd  a betegek lelkes gondozója,

Boldog Szilárd  a tudományok kedvelője,

Boldog Szilárd  az erényes élet  szeretője,

Boldog Szilárd, aki az isteni erényeket hősi fokban gyakoroltad,

Boldog Szilárd, aki Krisztusért minden szenvedést elviseltél,

Boldog Szilárd, aki életedet feltétel nélkül Istennek adtad,

Boldog Szilárd, aki másokat szenvedésükben  erősítettél,

Boldog Szilárd, aki az alázatosságban is példakép lettél,

Boldog Szilárd, aki a börtönben is másokat vigasztaltál,

Boldog Szilárd, aki  minden szenvedésedet a világ bűneiért felajánlottad,

Boldog Szilárd, aki a nincstelenségben is találékony voltál,

Boldog Szilárd, aki  szerénységeddel  eszménykép maradtál,

Boldog Szilárd, aki a szegény és alázatos Krisztust követted,

Boldog Szilárd, aki  jó pásztor  voltál  a börtön  kietlenségében,

Boldog Szilárd, aki  másokban is felszítottad a szeretet lángját,

Boldog Szilárd, aki minden reménytelenség ellenére is bíztál,

Boldog Szilárd, aki  hűségedért elnyerted a győzelem koszorúját,

 

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit! Irgalmazz  nekünk!

 

Imádkozzál  érettünk Boldog Szilárd vértanú püspök!

Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

 

KÖNYÖRÖGJÜNK

Istenünk,  aki végtelen gondviselő jóságodban a hitben olyan vezérlő csillagot adtál  népednek, mint  Boldog Szilárd vértanú püspök, hogy az istentelen hatalom egyházüldözése közepette is  hűségesen kitartson az Isten és Egyház iránti szeretetben és ezt példájával élővé is tegye, alázatosan kérünk, segíts bennünket,hogy példáját kövessük  és egykor mi is  együtt örvendezhessünk vele örökké tartó boldog országodban. Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

 

 

Imakilenced (Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárd vértanú püspökhöz

 

I. A hivatás – az életet Istennek ajándékozni

Jézus mondja:"Jöjj és kövess engem." (Mt 19,21) Jézus veszi kézbe a kezdeményezést, és Ő hív a követésre. A felszólítást a tizenkettővel kezdte, és a világ végéig folytatja. Hívja azokat, akiket Ő megkedvel.

(Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárd lelkében is felkeltette hívásával a követés vágyát. Biztos már egészen korán, gyermekként megérezte a vágyat az életszentségre. E tökéletesség útja és tartalma Krisztus követése, az után, hogy az ember lemondott saját javairól és önmagáról. Ebben a követésben egy további belső érintéssel is megajándékozta őt a Mester, apostolaihoz hasonlóan, emberhalászatra hívta. Ő pedig bátran válaszolt a hívó szóra, itt vagyok, Uram engem küldj! Bogdánffy Szilárd meghallotta és megértette Jézus hívó szavát, a Mennyek Országáért és az Evangéliumért örömmel és végérvényesen vállalta a papi hivatást! Fiatalos bátorsággal és lelkesedéssel elindult mind az életszentség útján, mind a papság felé vezető úton a szemináriumba.

 

Ima:

Urunk, Jézus Krisztus, Te apostolokat választottál ki és hívtál meg követésedre, és a világ végéig gyöngéden hívsz bennünket, hogy tanítványaid legyünk. Hívsz minket, hogy az életszentségben megéljük alapvető földi küldetésünket. Add, hogy ezt a hívást, amellyel mindenkit megajándékozol, meghalljuk, és kövessük.

Hívj (Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárdhoz hasonló, bátor, tiszta fiatalembereket, hogy a papi életformát vállalva, téged kövessenek, hivatásuknak éljenek, önmagukról lemondjanak és a lelkek szolgálatára szenteljék magukat.

Miatyánk, Üdvözlégy…

(Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárd vértanú püspök, aki azt a hívatást kaptad, hogy életedet Istennek ajándékozd - könyörögj érettünk!

 

 

II. A pap – Isten szolgálatában élni

(Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárdot teológiai tanulmányai után, 1934. június 29-én szentelte pappá boldogemlékű Fiedler István püspök. Kiváló lelkipásztorként teljesítette papi feladatait, nemcsak a templomokban és egyesületekben, tanintézetekben és a kórházakban, hanem a papnevelő intézetben is, mint lelki vezető, igazi példakép volt a felnövekvő papi generációknak.

A pap Krisztus megjelenítője a világban, akit rendkívüli szolgálatra hívtak! A papság szolgálat. Urunk, azt mondta, hogy nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon. (Mk 10,45) A pap élete minden napján belép a Szentek Szentjébe, imádni és dicsőíteni az Istent, imádkozni és könyörögni az Egyház nevében az Egyházért. A papság annyi, mint egy életet eltölteni mások lábának a megmosásával, napról-napra hordozni a hívek gondjait, segíteni őket bajaikban, szenvedni a szenvedőkkel, együtt örülni az örvendezőkkel. „A papság Krisztus Szívének a szeretete” mondta Vianney-i Szent János.

 

Ima:

Urunk Jézus Krisztus, aki Magad is mint főpap bemutattad a legszentebb áldozatot, szenteld meg a szolgáló papságot, tedd tökéletessé áldozatbemutatásukat. Ajándékozd meg a plébániákat (Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárdhoz hasonló szent papokkal. Óvj bennünket az ő szeretettükkel, gondoskodj lelkünkről őáltaluk. Add, hogy hűségesek legyenek az Oltáriszentséghez, amelyhez mint legszentebb ajándékodhoz kötötted Őket. Növeld papjaidban a bűnbocsánat szentsége iránti elköteleződést. Adj nekik Szentlelked által lelki erőt, hogy bátran hirdessék az evangéliumot alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt. Add, hogy (Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárd példáját szemlélve, ne féljenek az életüket teljesen felajánlani.

Miatyánk, Üdvözlégy…

(Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárd vértanú püspök, aki papként Isten szolgálatában éltél - könyörögj érettünk!

 

 

III. A bölcsesség – A természetfölöttit megélni

(Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárd vértanú püspök, nemcsak tudós ember volt, hanem igazi bölcs. A tudománya, az egyházi, a világi tudása bölcsességre épült, mint a Szentlélektől kapott alapra. A Szentlélek, a Bölcsesség Lelke számunkra is kínálja adományait, a bölcsességet is. A bölcsesség nem az adatok, ismeretek pontos tudása, hanem a természetfölötti értékelése.

Az ember a világban, az életben sokszor erőtlen, magányos, gyenge és üres. (Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárd vértanú püspök bátor volt, erős, és hittel volt tele, mert lelki bölcsességgel értékelte az életet, a világot és ebben az értékelésben állandó tényező a természetfölötti világ, Isten országának az ismerete, és a természetfölötti erő, Isten erejének a birtoklása. Ha le akarjuk küzdeni gyöngeségünket, bátortalanságunkat, ürességünket, magányunkat, törekedjünk (Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárd vértanú püspökünk példájára a Szentlélek adta bölcsességben élni.

 

Ima:

Urunk Istenünk, oly távolinak tűnik világod, úgy riaszt fölséged, oly idegennek látszanak gondolataid, útjaid. Oly nehéz valód és kegyelmed felfogása, hordozása, szolgálata! A bölcsesség szent ajándékával tedd ízessé számunkra világodat. Ahogy szolgádat, (Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárdot eltöltötted a bölcsességgel, úgy tedd, hogy számunkra is természetessé legyen a természetfölötti, jól ismert, ízes valósággá légy számunkra, Uram! Vedd el szeretetünk fáradtságát, áldozatunk és helytállásunk kikényszeríttet voltát, a mindennaposság és szokásosság közönyét, elménk ernyedő hangulatát, a kötelességszerűség és becsületes helytállás komorságát. Add bőséggel, Uram a Bölcsesség Lelkét!

Miatyánk, Üdvözlégy…

(Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárd vértanú püspök, akit Isten Szentlelkének bölcsessége vezetett- könyörögj érettünk!

 

 

IV. A tanítás – Az igazság munkatársává lenni

„Az igazság munkatársai”– így szól Szentatyánknak XVI. Benedek pápának jelmondata. Ez nem jelent mást, minthogy az Evangélium igazságának megkérdőjelezhetetlen és feladhatatlan igénye az igazság minden tanítóját kötelezi.

(Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárd vértanú püspök a tanítás évei alatt, mint tanár az igazsághoz szabta tetteit és töretlenül tanította is Krisztus igazságát. A hit igazságai pedig győzedelmeskednek minden hazugság fölött. Tanítványait nemcsak a tantárgyak igazságainak ismeretére vezette, hanem Krisztusnak az ismeretére, akit az Atya igazolt, amikor feltámasztotta a halálból.

 

Ima:

Urunk Jézus Krisztus, te általad lett osztályrészünk az igazság, és általad ismerjük fel az igazságokat. Annyi hazugság, tévedés és igazságtalanság vesz bennünket körül és akar eltéríteni az egyetlen igazságtól, Istentől. Adj nekünk olyan tanítókat, mint (Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárd, aki az igazság munkatársa volt, olyan tanárokat, akik úgy tudják szolgálni és tanítani az igazságot, mint (Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárd. Áraszd ki a Szentlelket, az Igazság Lelkét, hogy elvezessen bennünket a megismert igazsággal szembeni hűséghez.

Miatyánk, Üdvözlégy…

(Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárd vértanú püspök, aki másokat az igazságra tanított - könyörögj érettünk!

 

 

V. Az élete – Példakép fiataljaink számára

(Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárd vértanú püspök olyan életet élt, amely örök példa marad fiataljaink számára. A mai fiatalságnak nem könnyű utat találni az evangélium hűséges követésében, egy olyan világban, amely úgy él, mintha Isten nem létezne.

Az elköteleződést sok minden teszi nehézzé, a hitelességet pedig sok erő próbálja rombolni. (Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárd példája erőt ad. Az evangéliumot minden időben meg lehet élni: a körülmények változnak, de Krisztus ugyanaz. Az elköteleződés lehetséges, az élet odaajándékozható és ez a boldogság forrása. A hitelességnek van ereje és ez akár évtizedek múltán is igazolást nyer.

 

Ima:

Urunk Jézus Krisztus, aki örök példát adtál nekünk életeddel, segíts, hogy fiataljaink követni tudják (Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárd vértanú püspök példáját. Ajándékozd meg őket tisztánlátással, hogy felismerjék a helyes utat, s azon rendíthetetlenül haladjanak. Őrizd meg őket hűségben és egymás iránti testvéri szeretetben. Távoztass el tőlük mindent, ami nem egyenes, ami nem tisztességes és nem becsületes. Add, hogy élvezzék szép világodat, és örüljenek ajándékaidnak; de tartsd távol tőlük a mohóság és az élvezetvágy szellemét. Add, hogy vidám alkotókedvnek örvendjenek, céljaik kitűzésekor a Te akaratod lebegjen szemük előtt. Jézusunk, számodra fontos az elköteleződés és a hitelesség követésedben; add, hogy ezt mindannyian fiatalos lendülettel és elszántsággal tudjuk tenni.

Miatyánk, Üdvözlégy…

(Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárd vértanú püspök, aki példaképe vagy fiataljainknak - könyörögj érettünk!

 

 

VI. A püspök – Isten nyájának pásztora

Jézus mondta: "Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.” (Jn 10,11)

1949. február 14.-én titokban szentelte püspökké a bukaresti nunciatúra épületében, Gerald Patrick O'Hara nuncius érsek. A püspök apostolutód, az apostolok küldetésének folytatója. Fölszentelésük szerint ők a bérmálás és az egyházi rend kiszolgáltatói, egyházmegyéjükben ők a hivatalos tanítók, a papok tőlük kapják küldetésüket és velük való egyetértésben tanítanak.

A főpásztori szolgálatot kapta feladatul (Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárd titokban fölszentelt püspök is, mint titkos utód, ha a kormányzó püspök akadályoztatva van. Antiochiai SzentIgnác szerint, aki a püspökkel kapcsolatban van, az az Egyházzal van kapcsolatban, püspök nélkül az Egyház élete megbénul. A püspök képviseli az egységet és az apostolokkal való közösséget. (Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárd készen állt, ennek vállalására, abban az időszakban amikor ez szenvedést, börtönt és üldözést jelentett.

 

Ima:

Urunk, Jézus Krisztus, aki jó pásztornak nevezted magad, aki életét adja a juhokért. Erre a pásztori szolgálatra hívtad meg (Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárdot, hogy mint püspök az egység, az evangélium, és a nyáj szolgálatára készen álljon.

Állíts nyájad élére (Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárdhoz hasonló szent főpásztorokat, püspökeink személyében. Támogasd őket Szentlelkeddel, hogy bölcsen kormányozzanak, bátran tanítsanak, és bármilyen áldozat árán is az egységet szolgálják.

Miatyánk, Üdvözlégy…

(Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárd vértanú püspök, akit Jézus nyájának főpásztorává rendelt - könyörögj érettünk!

 

 

VII. A szenvedés – Krisztus követése a keresztre

Jézus így tanított: "Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen." (Mk 8,34) Ezeket a szavakat mondja a népnek, miután Péter megvallotta, hogy Jézus a Messiás, de megbotránkozott azon, amikor Jézus a rá váró szenvedésről, halálról és feltámadásról beszélt. Hogyan is érthette volna Péter a szó értelmét, hiszen még nem töltötte be a Szentlélek, és így nem volt képes Isten tervei szerint gondolkodni.

Amikor a kommunista hatóságok a romániai katolikusokat nemzeti egyházzá akarták alakítani,  (Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárdot az elsők között tartóztatták le, mert nem vállalta ennek a Rómától elszakított „egyháznak” a vezetését. Négy évet töltött az ország legszigorúbb börtöneiben. Vallatói nagyon sokat kínozták, verték, de őt inkább társai vigasztalása foglalkoztatta:„El lehet viselni.” - mondta nekik. Erős volt a szenvedésben, és a szenvedéseiből óriási kegyelmek fakadtak a mi gyarló lelkünk számára is.

 

Ima:

Urunk, Jézus Krisztus, te a keresztáldozattal váltottál meg minket, és szenvedésed minden keresztény ember szenvedésének és kereszthordozásának az alapja és a forrása lett. Jézus, te tudod, mi a szenvedés, a gyenge ember csak veled képes megélni azt. Taníts meg minket türelemmel vállalni és hordozni szenvedéseink terheit.

Támogass minket szent erőddel, hogy a szenvedéseinkből tökéletesség szülessen, és amint (Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárd vértanú püspök vállalt Érted minden szenvedést, úgy mi is keresztjeinket érted és veled hordozni tudjuk.

Miatyánk, Üdvözlégy…

(Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárd vértanú püspök, aki Krisztust kereszteddel is követted - könyörögj érettünk!

 

 

VIII. A hűség – kitartás az Istennel kötött szövetségben

Pál apostol a Korintusiaknak írja: „Hűséges az Isten, erőtökön felül nem hagy titeket megpróbálni” (1Kor 10,13) Isten a végtelen hűség, akinek azonban tapasztalnia kell a hűtlenséget. Már az angyalok egy része is hűtlenné vált hozzá. Az életszentségnek pedig egyik nagy próbája a hűség próbája. (Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárd a börtönben is hűséges maradt. Hűséges Krisztushoz, a katolikus egyházhoz, hűséges a római pápához. A börtönben is társai vigasztalása foglalkoztatta. Naponta kereste a szeretetszolgálat lehetőségeit. Ezért a börtönőrök többször megverték. Ellenállása miatt a hatóságok hazaárulás bűnével vádolták és 12 évi kényszermunkára ítélték.

(Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárd az Egyházhoz való hűségéért szenvedett. A Lélek gyümölcsei minden megpróbáltatás ellenére beérnek: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás (Gal 5,23).

 

Ima:

Urunk, Jézus Krisztus, Te hűséges tanú, arra tanítottál minket, hogy hű és okos szolga gyanánt éljünk, akiket Uruk megjutalmazz, mert a kicsiben hűek voltak. Taníts minket hűségre (Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárd példáján, aki minden megpróbáltatás ellenére hű maradt. Ő hűen kiállta a börtönben a kínzásokat és töretlenül hű volt Hozzád, egyházadhoz és a Szentatyához. Add, hogy mi se alkudjunk meg semmiféle előnyért, vagy elismerésért, sőt a Hozzád való hűséghez viszonyítva mindent hátránynak tekintsünk.

Miatyánk, Üdvözlégy…

(Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárd vértanú püspök, aki hűséges szövetségese voltál az Úrnak - könyörögj érettünk!

 

 

IX. A halál – megválni a testtől és hazaérkezni az Úrhoz

Jézus mondta: „halálra adja majd testvér a testvérét, apa a fiát…aki azonban mindvégig kitart, az üdvözül.” (Mt 10,21-23) (Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárd a börtönben tüdőgyulladást kapott. A börtönorvos nem adott neki gyógyszert. „Nem kár érte ha meghal, a nép gyilkosa” - mondták rabtartói. 1953. október 1-én halt meg Nagyenyed börtönében. Halála vértelen vértanúság volt. Krisztus, mint ártatlan feláldoztatott értünk, és a tömeg azt kiáltotta, hogy „Keresztre vele!”.

Jézus halálából forrásozik követőinek a vértanúsága. Jézus kiömlött vére és halála termette az összes vértanú halálát és a mi önmegtagadásainkat. Örülnünk és örvendeznünk kell, ha (Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárdhoz hasonlóan méltónak bizonyulunk arra, hogy az Ő nevéért szenvedjünk.

 

Ima:

Urunk, Jézus Krisztus, aki halottakat támasztottál fel, és akit halálra ítéltek, lehetetlen, hogy a halál fogva tartson, hiszen feltámadásoddal  utolsó ellenségként a halált semmisítetted meg, hogy számunkra már csak te lehess az élet.

(Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárd vértanú püspök halálával és életáldozatával keltsd életre azokat, akik a lelki halálban vannak. Tedd, hogy az ő halála elvezessen bennünket is arra az útra, amely Te vagy, az igazságra, amely Te vagy és az életre, aki Te vagy.

Miatyánk, Üdvözlégy…

(Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárd vértanú püspök, aki haláloddal hazaérkeztél Isten dicsőségébe - könyörögj érettünk!

 

 

október 3.

Szentmise (Isten Szolgája / Boldog) Bogdánffy Szilárd vértanú püspök ünnepén

	
	 
	 
	KEZDŐÉNEK                                      Zsolt 33,18
	Az Úrhoz kiáltottak az igazak és meghallgatta őket,
és minden szorongatásukból kimentette őket
	 
	DICSŐSÉG
	 
	KÖNYÖRGÉS
	Irgalmas Istenünk, 
te Boldog Szilárd vértanú püspöknek erőt adtál, 
hogy bátor lélekkel kitartson 
a szenvedés gyötrelmei között 
és élete feláldozásával tegyen tanúságot 
Egyházadhoz való hűségéről.
Alázatosan kérünk, 
közbenjárására adj erőt nekünk is, 
hogy földi életünk gyötrelmei után 
választottaid seregében örökké örvendezhessünk.
	A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, 
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben 
Isten mindörökkön örökké. Ámen.

 

SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből 1Pét 3,14-17

Szeretteim! Még ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagy­tok. Fenyegetéseiktől ne féljetek és ne remegjetek! Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben! Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kér­dezi, mi az alapja reményeteknek. De ezt szelíden, tiszteletteljesen és jólelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való szép élete­tek miatt gyaláznak titeket, szégyenben maradjanak rágalmaikkal. Jobb ugyanis - ha Isten úgy akarja - jót cselekedve szenvedni, mint rosszat cselekedve.  

Ez az Isten igéje.

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 33,2-9         4g. tónus

Válasz: Az Úr kiragadott engem minden rettegésből.

Minden időben áldom az Urat, *

dicséretét szüntelenül zengi ajkam.

Lelkem az Úrban dicsekszik, *

hallják meg ezt a szelídek és ör­vendezzenek.

Hívek: Az Úr kiragadott engem minden rettegésből.

Magasztaljátok az Urat énvelem, *

dicsőítsük az ő nevét mind­nyájan.

Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, *

és kiragadott minden rettegésből.

Hívek: Az Úr kiragadott engem minden rettegésből.

Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, *

és arcotokat nem éri szé­gyen.

Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, *

és minden szorongatásából kiszabadította.

Hívek: Az Úr kiragadott engem minden rettegésből.

Az Úr angyala minden istenfélőt körülsáncol,*

és megszabadít­ja őt.

Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr, *

boldog az az ember, aki őbenne bízik.

Hívek: Az Úr kiragadott engem minden rettegésből.

 

ALLELUJA                                      3a. tónus

Boldog, aki a kísértést kiállja, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az örök élet koronáját. Jak 1,13 Alleluja.

 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Mt 10,28-33

Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre egy közülük Atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél.

Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyekbenvan.

Ezek az evangélium igéi.

 

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK

 

Fő: Istenünk, hálát adunk neked, hogy szolgádat Szilárd püspököt a vértanúság koronájával ékesítetted, és a boldogok sorába fölvetted. Közbenjárását kérve fordulunk most hozzád, hallgasd meg néped kéréseit:

1. Boldog Szilárd püspök vértanú jó pásztorként gondozta a rábízottakat. Add kegyelmedet Szentséges Atyánknak, Püspökeinknek  és Papjainknak, hogy példája nyomán a rájuk bízott szolgálatot a Te dicsőségedre és a hívek javára végezzék. Hallgass meg Urunk !

Mind:Kérünk Téged, hallgass meg minket!

2. Boldog Szilárd püspök vértanú  mint bölcs tanító fáradhatatlanul dolgozott a papi hivatások  gondozásán. Küldj, Urunk, ma is új papi hivatásokat egyházadnak, a meghívottaknak pedig add kegyelmedet, hogy  hűségesen kitartsanak a te szolgálatodban. Hallgass meg Urunk !

Mind.Kérünk, Téged, hallgass meg minket!

3. Boldog Szilárd püspök vértanú rendíthetetlen határozottsággal kitartott  az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyház  szolgálatában és ezért életét is feláldozta. Add, hogy mi is mindig megmaradjunk  az igaz hitben és tanításban. Hallgass meg Urunk!

Mind: Kérünk Téged, hallgass meg minket !

4. Boldog Szilárd püspök vértanú alázatos egyszerűséggel és türelemmel tanított és ezáltal jó példát adott  a  szelíd és alázatos szívű Krisztus követésére. Add, hogy mi is ilyen lelkülettel viseltessünk kicsinyek, nagyok, betegek és minden ember iránt. Hallgass meg Urunk !

Mind: Kérünk Téged hallgass meg minket!

5. Boldog Szilárd püspök vértanú a  keresztjét egyedül vivő Krisztus követésére hősies példát adott, amikor  elhagyottan fejezte be földi élet pályáját a nagyenyedi börtön cellájában. Add, hogy mi is megpróbáltatásaink terhe alatt mindig bizakodó lélekkel tanúskodjunk gondviselő jóságodról. Hallgass meg Urunk !

Mind: Kérünk Téged, hallgass meg minket !

6. Boldog Szilárd püspök vértanú közbenjárására add  Urunk, hogy minden ember szabadon követhesse lelkiismerete szavát és megtorlás nélkül gyakorolhassa vallását. Hallgass meg Urunk !

Mind:Kérünk Téged, hallgass meg minket !

7. Boldog Szilárd püspök vértanú élete feláldozásáért abban a jutalomban részesült, hogy méltó lett meglátni  Téged az örök élet boldogságában. Add, hogy elhunyt szeretteinknek és egykor nekünk is megnyíljon az ég. Hallgass meg Urunk !

Mind:Kérünk Téged, hallgass meg minket !

Fő: Urunk, Istenünk, Szilárd püspök megdicsőített Téged életével és vértanúhalálával. Add, hogy közbenjárására mindig hűek maradjunk hozzád és Egyházadhoz, és  földi életünk után eljuthasunk Hozzád az örök élet boldogságában. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

	
	 
	FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
	Kérünk, Istenünk, fogadd jó szívvel ezeket az adományokat,
amelyeket Boldog Szilárd vértanú püspököd emlékezetére hoztunk színed elé.
Legyenek kedvesek Fölséged előtt,
ahogy az ő életét  is értékes áldozatul fogadtad.
Krisztus, a mi Urunk által.
	 
	ÁLDOZÁSI ÉNEK
	A győztesnek az élet fájáról adok enni,
amely az Isten paradicsomában.

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
	Magunkhoz vettük 
szent Fiad testét és vérét, Istenünk.
Kérünk, adja meg a szentáldozás azt a lelki erőt,
amely Boldog Szilárd vértanú püspököd szolgálatodban hűségessé,
a szenvedésben pedig diadalmassá tette.
Krisztus, a mi Urunk által.